Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

staffanstorps kommun jobb aresgrb.se

(aresgrb.se, 12. 7. 2020 15:15)


You ought to take part in a contest for one of the finest websites on the web. I most certainly will recommend this blog! edo.aresgrb.se/for-women/staffanstorps-kommun-jobb.php staffanstorps kommun jobb

boda skins sverige aresgrb.se

(aresgrb.se, 12. 7. 2020 11:48)


Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks knowe.aresgrb.se/trends/boda-skins-sverige.php boda skins sverige

our legacy mockajacka aresgrb.se

(aresgrb.se, 12. 7. 2020 8:23)


I needed to thank you for this great read!! I absolutely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to look at new stuff you post… sculco.aresgrb.se/for-women/our-legacy-mockajacka.php our legacy mockajacka

hotel med spa pa v?relset aresgrb.se

(aresgrb.se, 12. 7. 2020 4:55)


There's definately a great deal to know about this subject. I love all of the points you've made. rannu.aresgrb.se/relaxation/hotel-med-spa-p-vrelset.php hotel med spa pa v?relset

harfjerningscreme m?nd aresgrb.se

(aresgrb.se, 12. 7. 2020 1:13)


What's up every one, here every person is sharing such experience, therefore it's pleasant to read this blog, and I used to pay a visit this web site all the time. frees.aresgrb.se/relaxation/hrfjerningscreme-mnd.php harfjerningscreme m?nd

tele2 nojd kund garanti aresgrb.se

(aresgrb.se, 11. 7. 2020 21:40)


It's amazing in support of me to have a web site, which is valuable for my know-how. thanks admin tiofa.aresgrb.se/relaxation/tele2-noejd-kund-garanti.php tele2 nojd kund garanti

baka med cassavamjol aresgrb.se

(aresgrb.se, 11. 7. 2020 18:03)


Thanks a bunch for sharing this with all people you actually realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We can have a hyperlink exchange contract between us teni.aresgrb.se/beauty/baka-med-cassavamjoel.php baka med cassavamjol

skor med bred klack aresgrb.se

(aresgrb.se, 11. 7. 2020 14:24)


Heya this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated! disbe.aresgrb.se/beautiful-things/skor-med-bred-klack.php skor med bred klack

teacher xxxii com

(AvaClose, 11. 7. 2020 14:15)

bidesi sexy lady
ryu enami xnxx
x sansual com
xxx video lene
www.king xxx vidio.com
hard silpek sex
seex red cartoon
jordi enp vedoes
xxx videos extent
3xxx bf hat
silliping sex video
doctor foking girl
japan hotsex com
xxx vidieo hd.com
xxx videos geany
boyfriendsex vedios indians
ketone xxx video
white hot xxx
village bangladesh sex
sxe odei videos

moderne mamma aresgrb.se

(aresgrb.se, 11. 7. 2020 10:48)


Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks tunti.aresgrb.se/trends/moderne-mamma.php moderne mamma

pied cheville gonfle aresgrb.se

(aresgrb.se, 11. 7. 2020 7:13)


Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice methods and we are looking to swap methods with other folks, please shoot me an e-mail if interested. erur.aresgrb.se/beauty/pied-cheville-gonfle.php pied cheville gonfle

rabatt elgiganten online aresgrb.se

(aresgrb.se, 11. 7. 2020 3:39)


I have to thank you for the efforts you have put in writing this site. I'm hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now ;) capti.aresgrb.se/for-women/rabatt-elgiganten-online.php rabatt elgiganten online

klada under foten aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 23:58)


Hello would you mind sharing which blog platform you're using? I'm planning to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask! dipro.aresgrb.se/sport/klda-under-foten.php klada under foten

xxx video balu

(AveryRer, 10. 7. 2020 21:55)

ahsaas channa porn
bangbrosh hot sec
kety bank porn
rasedy xxx hd
gagara xxx com
pashto xxx vdeo
tante asia porno
hd xxx sexyvidoes
videos xxx kamaru
unduh xxx barat
salman reshma xxx
gangbang fuck vdo
porn videos barat
ngentot sampe ngcerooot
islambad porn antiy
raginafokx xxx videos
luxury xxx video
www xxx napolihd
priya rai bdms
xxxx dog videog

moroccanoil russia aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 20:23)


Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers narre.aresgrb.se/beautiful-things/moroccanoil-russia.php moroccanoil russia

vakuummaskin bast i test aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 16:47)


Superb post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you! tricy.aresgrb.se/delicious-dishes/vakuummaskin-baest-i-test.php vakuummaskin bast i test

massage hot japanese

(BaileyRag, 10. 7. 2020 16:12)

putta gowri sex
priyamani kannada sex
mamazota boy sex
kuma ya mzungu
vado daog sxc
rajastani sexe vidio
ava admas mom
noti bp vido
video hd sex.
sex xxx texas
sister rape fuck
xxx.www biden hd
xxx cg six
ЩЃЫЊЩ„Щ… ШіЪ©Ші Ш§ЩЃШєШ§Щ†ЫЊ
xxxb f bgali
berzarr porn videos
dani daniels cummingtears
firee sex.com hd
brie bella.xxx video
missing hol porn

diabetes typ 2 humorsvangningar aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 13:14)


Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail. raver.aresgrb.se/sport/diabetes-typ-2-humoersvaengningar.php diabetes typ 2 humorsvangningar

hvad skylder naboen i sit hus aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 9:41)


I was recommended this web site by way of my cousin. I'm no longer certain whether or not this post is written by means of him as nobody else recognise such precise about my problem. You're amazing! Thanks! drosy.aresgrb.se/travels/hvad-skylder-naboen-i-sit-hus.php hvad skylder naboen i sit hus

lrf konsult fastigheter till salu aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 6:14)


After going over a number of the blog articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me your opinion. sico.aresgrb.se/delicious-dishes/lrf-konsult-fastigheter-till-salu.php lrf konsult fastigheter till salu


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

následující »