Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

kan bebis äta för mycket ersättning tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 1. 5. 2020 14:28)


Hi there, I think your web site could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic site! tastyandinteresting.be/useful-tips/kan-bebis-aeta-foer-mycket-ersaettning.php kan bebis äta för mycket ersättning

com hem student aretenb.se

(aretenb.se, 1. 5. 2020 11:24)


Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the website is also really good. ovco.aretenb.se/useful-tips/com-hem-student.php com hem student

päron vanilj protein tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 1. 5. 2020 5:48)


I read this article completely about the comparison of newest and preceding technologies, it's awesome article. tastyandinteresting.be/for-men/paeron-vanilj-protein.php päron vanilj protein

snygga festklanningar stockholm aretenb.se

(aretenb.se, 1. 5. 2020 5:31)


Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done. inllo.aretenb.se/relaxation/snygga-festklaenningar-stockholm.php snygga festklanningar stockholm

bvitamin i mat aretenb.se

(aretenb.se, 30. 4. 2020 23:45)


I couldn't refrain from commenting. Very well written! fests.aretenb.se/skin-care/bvitamin-i-mat.php bvitamin i mat

witte dames blouse met hoge boord tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 30. 4. 2020 20:59)


Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed .. Any suggestions? Bless you! tastyandinteresting.be/useful-tips/witte-dames-blouse-met-hoge-boord.php witte dames blouse met hoge boord

New The Ultimate Deal On funds 2020

(Jamesrooto, 30. 4. 2020 20:17)

Amazing items from you, man. I possess consider your products previous to and most likely just too wonderful. I actually actually like what you have acquired here, undoubtedly like what you usually are saying and the way during which you claim it. You're rendering it interesting and you carry on and manage to stay it smart. I cant wait to understand much more from an individual. That is actually the terrific web site.


https://www.fredericknewspost.com/calendar/v-buck-generator---free-v-bucks-no-verification/event_9ccb8ed2-8335-11ea-a081-e31c1fc479bf.html
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/fortnite/31/366770/fortnite-v-bucks-generator-free-v-bucks-no-human-/

rim pa lykta aretenb.se

(aretenb.se, 30. 4. 2020 17:39)


Hello are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated! inllo.aretenb.se/beauty/rim-p-lykta.php rim pa lykta

impregnera skor syntet tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 30. 4. 2020 12:32)


What i don't understood is in reality how you're now not really a lot more neatly-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize thus significantly in terms of this matter, made me personally imagine it from so many various angles. Its like women and men aren't interested except it is something to do with Woman gaga! Your individual stuffs nice. Always handle it up! tastyandinteresting.be/beautiful-things/impregnera-skor-syntet.php impregnera skor syntet

skogshem & wijk aretenb.se

(aretenb.se, 30. 4. 2020 11:44)


Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts. pizja.aretenb.se/delicious-dishes/skogshem-wijk.php skogshem & wijk

evagiltotherveJaro

(GeorgePes, 30. 4. 2020 7:50)

https://vk.com/@-191123999-free-dating-service-germany
https://vk.com/@-194150522-real-girl-nude-cell-pics
https://vk.com/@-192696628-xxx-ukarine-porn-pussy-showoff-pics
https://vk.com/@-194149625-super-model-nude-pussy
https://vk.com/@-193493522-barely-legal-teen-porn-movies
https://vk.com/@-193882691-nude-womens-spread-legs-pics
https://vk.com/@-192850467-survival-guide-for-dating-a-law-student
https://vk.com/@-191120678-girls-and-mom-sex-video
https://vk.com/@-192826167-sex-small-babe-image
https://vk.com/@-194150088-stolen-self-teen-porn
https://vk.com/@-193882217-nashville-pussy-nude
https://vk.com/@-193882691-naked-girls-getting-hammered
https://vk.com/@-194150952-huge-cum-in-ass
https://vk.com/@-192849567-black-sex-photos
https://vk.com/@-191120836-hot-nud-black-girls-showing-vagin
https://vk.com/@-194149586-blonde-woman-suck-mandingo
https://vk.com/@-192719492-sexy-girls-in-the-vip
https://vk.com/@-192850016-hot-mexican-pussy-and-big-tites
https://vk.com/@-192849567-petra-verkaik-hot-naked
https://vk.com/@-192863781-body-family-naked-teen
https://vk.com/@-191120836-sex-brunette-brunette-teen-violet
https://vk.com/@-194150560-list-of-free-dating-websites-in-india
https://vk.com/@-192848110-sex-japanese-teen
https://vk.com/@-191123999-dating-agency-cyrano-8bolum-koreanturk
https://vk.com/@-194149921-6-types-of-dating-abuse
https://vk.com/@-194150522-nude-virgin-girl-dailymotion
https://vk.com/@-192833031-porno-de-pusy-gordas
https://vk.com/@-193882691-psych-shawn-and-juliet-dating-in-real-life
https://vk.com/@-193889113-baikal-shotgun-dating
https://vk.com/@-193882217-verry-little-girls-fuck-photo
https://vk.com/@-192831082-nude-smoking-women-videos
https://vk.com/@-194150327-enfp-dating-estp
https://vk.com/@-191122947-amateur-iranian-couple-humping
https://vk.com/@-192848110-butch-femme-online-dating
https://vk.com/@-193634128-naked-women-you-know
https://vk.com/@-193634128-free-hot-somali-lady-anal-pic
https://vk.com/@-192719087-free-porn-school-teenbilder
https://vk.com/@-194150522-pic-sex-mom-malay
https://vk.com/@-193887998-rainpow-young-teen-pussy
https://vk.com/@-192850467-naked-photo-of-reshma
https://vk.com/@-192718609-hot-nude-girls-getting-punished
https://vk.com/@-193495947-kristen-alderson-nude-fakes
https://vk.com/@-194150952-sexy-emo-girls-nackt
https://vk.com/@-192696628-beauty-granny-porn-fuck-gallery
https://vk.com/@-192718609-massage-pussy-malay-girl
https://vk.com/@-191121976-hot-malay-girl-sex-pic
https://vk.com/@-194150088-why-both-relative-dating-and-absolute-dating-are-necessary-t
https://vk.com/@-192851817-father-and-young-girls-video-sex
https://vk.com/@-192848767-cnn-dating-app
https://vk.com/@-192719492-sexy-female-mass-effect

flytta utomlands skatt pension tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 30. 4. 2020 3:54)


Howdy great blog! Does running a blog such as this require a lot of work? I've no knowledge of programming however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I just had to ask. Thank you! tastyandinteresting.be/relaxation/flytta-utomlands-skatt-pension.php flytta utomlands skatt pension

Surgical face masks 3 layers wholesale

(Waynerer, 30. 4. 2020 3:08)

Surgical face masks 3 layers wholesale. https://www.restoratio.eu/ Related products: respirators FFP2, FFP3, gloves, glasses, antiseptics and others. Low price, fast delivery, all documents and certificates are attached. We ship samples. Contract with a European company. Only in bulk!

hur lange smittar feber aretenb.se

(aretenb.se, 30. 4. 2020 2:46)


I was recommended this blog by way of my cousin. I'm no longer positive whether or not this post is written by way of him as no one else recognize such targeted about my difficulty. You are wonderful! Thanks! doodr.aretenb.se/for-men/hur-laenge-smittar-feber.php hur lange smittar feber

ram till canvastavla aresgrb.se

(aresgrb.se, 29. 4. 2020 23:56)


Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog! waltc.aresgrb.se/beauty/ram-till-canvastavla.php ram till canvastavla

stockholms klänningsfabrik återförsäljare tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 29. 4. 2020 19:11)


Thanks for finally writing about > < Loved it! tastyandinteresting.be/decorations/stockholms-klaenningsfabrik-terfoersaeljare.php stockholms klänningsfabrik återförsäljare

hur rider man en kille aretenb.se

(aretenb.se, 29. 4. 2020 17:00)


This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise info… Thank you for sharing this one. A must read article! haude.aretenb.se/trends/hur-rider-man-en-kille.php hur rider man en kille

first-rate website l2soft eu

(Charlesbon, 29. 4. 2020 14:02)

check https://l2soft.eu/

VDS, server

(Brucebuh, 29. 4. 2020 10:57)

PURVI PROFESIONALEN khosting na survuri.
Zashto da izberete nas?
Nie predlagame otlichni survuri za profesionalisti.
VUZMOZHNA TSENA: Minimalnata tsena na survura e samo $ 0,01 na den za 1GB RAM i 30GB NVMe disk. Bezplatno uvelichenie na resursite po vsyako vreme. Plashtai?te, dokato rastat!
PANEL ZA KONTROL: Nie izpolzvame sobstven kontrolen panel, koi?to predlaga oprosten i udoben interfei?s s shiroki vuzmozhnosti za upravlenie na virtualni mashini.
BURZI SURVURI S NVMe: Nie predlagame survuri s NVMe v nadezhdni tsentrove za danni s otlichni kanali na neponosimo niska tsena. Za vseki survur vruzka s internet kanala ot 500 Mbps!
IZPOLZVANE NA IZOBRAZHENITE VI IZOBRAZHENIYA: Mozhete da izteglite vashiya ISO i da instalirate ot nego neobkhodimata vi OS i vseki drug softuer.
Standartni survuri. Chestotata na protsesora e 3,2 GHz. Podkhodyasht za povecheto zadachi.
Survuri s uvelichena chestota na protsesora ot 4,5 GHz. Za zadachi, iziskvashti skorost na protsesora, te sa otlichni za Bitrix sai?tove i igrovi proekti.
Spetsializiran fizicheski survur s udobno upravlenie v stila na VDSina. Intel Xeon E3-1270 v6 4.2 GHz.
Vechni survuri: Platete vednuzh - izpolzvai?te do kraya na sveta! Chestotata na protsesora za tarifata s 1 Core vCPU e do 4,5 GHz, za tarifata s 2 Core vCPU e do 3,2 GHz.
https://t.co/5rThclEmNN

utkörning middag stockholm tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 29. 4. 2020 9:52)


I all the time emailed this website post page to all my contacts, since if like to read it next my friends will too. tastyandinteresting.be/useful-tips/utkoerning-middag-stockholm.php utkörning middag stockholm


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

následující »