Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Shadowlands Boost Service

(tahovDut, 8. 10. 2020 18:28)

Find offers for Blizzard games on the website https://perfectway.one/shadowlands/ available at the best prices! News can always be found on this site - they are constantly updated. Prices for everything offered are at the maximum acceptable, affordable level. Epoch - making innovations, the ability to participate in an independent game on convenient terms and kill Nzota in epoch-making mode-all this is provided. Ice storm, Mythic Nyalotha and more - all this and more is available to everyone!

internet speed test sweden aperca.se

(aperca.se, 8. 10. 2020 13:34)


Helpful info. Lucky me I found your site by accident, and I'm surprised why this accident didn't came about earlier! I bookmarked it. jamta.aperca.se/map1.php internet speed test sweden

Free&easy to use youtube downloader, free and fast.

(toconv[Georiqphowydinjx,a,z], 8. 10. 2020 12:51)

Hi there, just came across your post, really like your works!
Would like to post some useful links, hope you like it.
https://flvto.ch/
https://y2mate.work/
https://topten.review/best-pdf-to-word-converters-review/
https://ytmp3.ch/
https://keepvid.best/

Best lolita2

(Eugenedeerb, 8. 10. 2020 12:20)

######## FREE #########
Warning! ALL big parts
premium rar (mix.part01..999)
or huge archives - scam.
bit_lу lmу_dе аww_su and other
paylinks - virus. Be careful.
=======================
Description:-> gg.gg/lua7w
=======================
Webcams РТНС 1999-2020 FULL
STICKAM, Skype, video_mail_ru
Omegle, Vichatter, Interia_pl
BlogTV, Online_ru, murclub_ru
=======================
Complete series LS, BD, YWM
Sibirian Mouse, St. Peterburg
Moscow, Liluplanet, Kids Box
Fattman, Falkovideo, Bibigon
Paradise Birds, GoldbergVideo
Fantasia Models, Cat Goddess
Valya and Irisa, Tropical Cuties
Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
Home Made Model (HMM)
=======================
Gay рthс collection: Luto
Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
=======================
Nudism: Naturism in Russia
Helios Natura, Holy Nature
Naturist Freedom, Eurovid
=======================
ALL studio collection: from
Acrobatic Nymрhеts to Your
Lоlitаs (more 100 studios)
=======================
Collection european, asian,
latin and ebony girls (all
the Internet video) > 4Tb
=======================
Rurikon Lоli library 171.4Gb
manga, game, anime, 3D
=======================
This and much more here:
or --> gg.gg/m80z9
or --> xtl.jp/?bl
or --> xor.tw/4pt0y
or --> v.ht/Xy1Di
or --> cutt.us/FRZnG
or --> gg.gg/fzk4d
or --> v.ht/5lS5
or --> xtl.jp/?cl
or --> gg.gg/fzl0u
######## FREE #########
-----------------
-----------------xr2

köpa t3 tabletter munhea.se

(munhea.se, 8. 10. 2020 12:07)


Hello there, I discovered your site by means of Google even as looking for a comparable subject, your web site got here up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become alert to your blog via Google, and found that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future. A lot of other folks will probably be benefited out of your writing. Cheers! golaf.munhea.se/map3.php köpa t3 tabletter

Top 10 Hong Kong Classic Film list

(Samuelpub, 8. 10. 2020 7:37)

香港十大经典电影,由于不同的人有不同的标准,因此很难定义香港最重要的电影。该名单是根据对电影发展的重要性,对其他电影制片人的影响,文化重要性和香港电影的历史重要性等因素选择的电影行业。

#1《英雄本色》
英雄本色A Better Tomorrow


《英雄本色》是一部由吴宇森执导的1986年香港犯罪电影,由周润发,狄龙和张国荣主演。这部电影对香港电影业乃至国际影业都产生了深远的影响,香港后来的黑帮电影都是以英雄本色为参照,现在流行一句话,英雄本色是香港黑帮电影的开始,而《无间道》则是香港黑帮电影的结束,由此可见这两部电影对于香港电影的影响力。#2《精武门》
精武门李小龙(1972)Fist of Fury《精武门》(Fist of Fury)是由李小龙主演的1972年香港功夫电影。《精武门》是李小龙最具影响力的作品之一,于1970年代开创了“功夫电影的黄金时代”。#3.《大话西游》系列
A Chinese Odyssey Part One: Pandora’s Box


《大话西游》是一部由刘镇伟(Jeffrey Lau)执导的1995年香港奇幻喜剧电影,由周星驰(Stephen Chow),吴孟达(Ng Man-tat)和朱茵主演。该片改编自中国古典小说《西游记》。它结合了喜剧和武侠的元素,围绕着一个爱情故事的中心主题,这部电影在香港上映的时候票房并不理想,而在中国大陆播放之后,在网络上引起了强烈的反响。#4.《阿飞正传》
阿飞正传 Days of Being Wild

《阿飞正传》是由王家卫导演的1990年香港电影,由张国荣,刘德华和张曼玉,刘嘉玲主演。这部电影在当年的香港电影金像奖中横扫一波大奖。#5.《少年黄飞鸿之铁马骝》
少年黄飞鸿之铁马骝/Iron Monkey《少年黄飞鸿之铁马骝》是1993年由袁佑平执导的香港武术电影,由甄子丹,余荣光和王晶主演。影片讲述了中国民间英雄黄飞鸿的童年和父亲黄启英的故事。#6.《倩女幽魂》
A Chinese Ghost Story


《倩女幽魂》是一部1987年的香港浪漫恐怖片,由张国荣和黄祖贤主演。它是鬼怪电影的代表,几乎是其他同类电影无法比拟的。魔鬼的怪异世界,女鬼聂小倩的美丽形象以及整部电影的浪漫气氛,已成为在观众心中挥之不去的独特影像。#7.《甜蜜蜜》
甜蜜蜜 Comrades: Almost a Love Story《甜蜜蜜》是1996年由陈可辛导演的香港电影,由张曼玉,黎明,曾志伟和杨恭如主演。这部电影既是引人入胜的浪漫爱情,也是香港的迷人景象,捕捉到这座大城市在深刻的历史变革边缘时明显的焦虑和迷失方向。#8《A计划》 Project A
A 计划 Project A
A计划是一部由成龙执导的1983年香港武术,动作片,喜剧片。成龙在影片中携手武术巨星洪金宝。成龙担任19世纪海岸警卫队办公室的一员,为香港的边境地区保卫走私和不受欢迎的人。电影中最大的特技是向1923年的哈罗德·劳埃德(Harold Lloyd)序列致敬,从追捕者手中逃跑,最后悬吊在钟楼上。#9.《最佳拍档》 Aces Go Places
最佳拍档 Aces Go Places

最佳拍档是1982年由曾志伟(Eric Tsang)执导的香港喜剧电影,由许冠杰(Sam Hui)和麦嘉(Karl Maka)主演。这是一部令人难以置信的过时电影,其中包含着真正的乐趣。许冠杰和麦嘉具有良好的化学反应。还有一些不错的特技,疯狂的节奏是绝对的优势,超级多的笑点,是香港喜剧片的经典代表作。#10.《无间道》Infernal Affairs
无间道2002 Infernal Affairs
《无间道》是2002年香港电影惊悚片,由刘伟强和麦兆辉执导,梁朝伟、刘德华、曾志华、陈慧琳等主演,在香港电影大萧条的背景下,这部电影被誉为重振香港电影业的复兴作品,这是一部犯罪惊悚片的现代杰作,也是一部卧底题材难以超越的代表作。

https://www.nima3.com

ljusterapilampa bäst i test aperca.se

(aperca.se, 8. 10. 2020 5:38)


I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You're amazing! Thanks! huera.aperca.se/map5.php ljusterapilampa bäst i test

fransförlängning göteborg rejta munhea.se

(munhea.se, 8. 10. 2020 4:45)


What's up, yup this piece of writing is really pleasant and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks. ketsl.munhea.se/map6.php fransförlängning göteborg rejta

kvinna söker kvinna naoblal.se

(naoblal.se, 8. 10. 2020 2:42)


Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Appreciate it theote.naoblal.se/beautiful-things/kvinna-soeker-kvinna.php kvinna söker kvinna

ford begagnade bilar aperca.se

(aperca.se, 7. 10. 2020 22:01)


We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You've done a formidable task and our whole group shall be grateful to you. jamta.aperca.se/map6.php ford begagnade bilar

kattras blГҐ Г¶gon munhea.se

(munhea.se, 7. 10. 2020 21:32)


Post writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write otherwise it is complex to write. lamus.munhea.se/map12.php kattras blГҐ Г¶gon

download music mp3 flac vinyl rip

(DarrylCremn, 6. 10. 2020 20:28)

Perhaps wait a few years and revisit the issue.Рў РЎ Р” Рќ Рљ --------------------------------------------------------------------- 1 0 00.Fantastic hooks consistently populate Slanted and Enchanted.As 1967 mutated into the Summer of Love, the Dead emerged as one of the top draws on the Bay Area music scene, honing an eclectic repertoire influenced by folk, country, and the blues while regularly appearing at top local venues including the Fillmore Auditorium, the Avalon Ballroom, and the Carousel.For all the single moms out there, going through frustration, clean Bandit, Sean-da-Paul, Anne-Marie, sing, make them hear. https://hautorgartbrokiner.timesdicalalotisarararesou.co New Politics - Harlem.The Oregon State Police was assisted by Tillamook County Sheriff s Office, Netarts-Oceanside Fire Department, Tillamook County Search and Rescue and Cape Lookout State Park Rangers.Purposes of processing and legal basis for processing As explained above, we process personal data in various ways depending upon your use of our Services.Better than he can Better than he can.After inspiration struck, Hooper and co-writer Kim Henkel hammered out a script over several weeks and gave it the eerie title Head Cheese named for the scene in which the hitchhiker details the process of how that particular pork product is made.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X - Best Luxury Robotic Lawn Mower 2020

(Georgedaymn, 6. 10. 2020 5:51)

https://www.dealsinelectronics.com/ - The Husqvarna Automower 450X - Top of the range model in the X-line series from the world leaders in robotic mowing. Smart enough to negotiate the challenges of large and complex lawns – like multiple narrow passages, obstacles, tough terrain and slopes up to 45%. GPS-assisted navigation and a host of features including Automower® Connect make it the intelligent way to keep your lawn green, healthy and perfectly mowed. Is a robot mower designed for medium to large lawns of up to 5,000m² in size. It can handles slopes up to 45%, has built in GPS and mobile phone connectivity.

Get the best looking lawn on the street in no time when you use the https://www.dealsinelectronics.com/ - Husqvarna 450X Automower Lawnmower!

This intelligent device has a set it and forget it operation. The 450X Automower automatically navigates through your yard with ease. It avoids obstacles and cuts your grass to the ideal height. It can also handle narrow passages and tough terrain.

https://www.dealsinelectronics.com/ - Buy Now Husqvarna Automower 450X WINNER - "Best Luxury Robotic Lawn Mower 2020" available only on DealsInElectronics.com.

pass göteborg öppettider munhea.se

(munhea.se, 6. 10. 2020 0:51)


Thanks for sharing your thoughts about. Regards quiro.munhea.se/map6.php pass göteborg öppettider

отличный сайт

(BrianVek, 5. 10. 2020 22:50)

справный ресурс https://lolz.guru/market

отменный веб ресурс

(Andrewdandy, 5. 10. 2020 22:02)

знатный веб ресурс https://lolz.guru/forums/19/

важный вебресурс

(BrianVek, 5. 10. 2020 21:35)

цветущий вебсайт https://lolz.guru/market

благоприятный вебсайт

(BrianVek, 5. 10. 2020 20:17)

фартовый вебресурс https://lolz.guru/market

правильный вебресурс

(Andrewdandy, 5. 10. 2020 20:06)

первосортный веб сайт https://lolz.guru/forums/104/

bekväma skor malmö aperca.se

(aperca.se, 5. 10. 2020 18:33)


Hey very interesting blog! puzzc.aperca.se/map12.php bekväma skor malmö


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

následující »