Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Home - GetCoupon

(vplatoroups, 24. 1. 2020 17:06)

Coupons and promo codes help you make purchases much cheaper, while saving money and time searching for relevant promotions. You can find suitable coupons on the website https://getcoupons.site special combinations of numbers are published Here in different stores — including online services. You can buy accessories at a discount, order food for the promotion, or buy a game for the minimum cost. Almost everyone uses promo codes today, so keep up with You.

PlayAmoo

(JosephRar, 19. 1. 2020 20:10)

Официальный сайт PlayAmo Casino - https://playamo.pro/

план-конспект урока по изо

(план-конспект урока по изо, 18. 1. 2020 21:57)

It's the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!| а

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(Dominicviarp, 18. 1. 2020 17:09)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/

第一借錢網

(GeorgePhype, 18. 1. 2020 17:09)

第一借錢網


https://168cash.com.tw/adv/area

ничего такого

(qavqxkmca, 18. 1. 2020 6:53)

Интересный пост

evagiltotherveJaro

(Jorgejar, 17. 1. 2020 21:02)

https://vk.com/@-190807913-milf-with-young-men
https://vk.com/@-187475439-nude-selfies-of-hot-guys
https://vk.com/@-190732846-big-busty-amatures
https://vk.com/@-190733033-free-sex-teen-nude-pic-hub
https://vk.com/@-190547181-mustache-big-boob-sucking
https://vk.com/@-190806727-fucking-smooth-sexy-pussy
https://vk.com/@-190806559-amateur-krista-self-shot
https://vk.com/@-190733465-teen-short-skirt-picture
https://vk.com/@-190547453-girls-pantyhose-isle-girls-porn
https://vk.com/@-190700757-naked-old-people-sex
https://vk.com/@-190734165-wet-anal-teen-slut
https://vk.com/@-190733529-fuck-you-official-video
https://vk.com/@-190585996-hot-girls-making-out-and-fingering
https://vk.com/@-190805312-big-fetish-foot-woman
https://vk.com/@-190807913-sexy-nude-busty-girl-gifs
https://vk.com/@-188078536-short-girl-sex-xxx
https://vk.com/@-190583892-sexy-women-blackmailed-for-sex
https://vk.com/@-188078630-kareena-naked-sex-images
https://vk.com/@-190806811-blonde-girl-virgin-porn
https://vk.com/@-190732846-tiny-nerdy-teen-girl-fuck-gifs
https://vk.com/@-190700090-turkish-nude-young-amateur
https://vk.com/@-190733033-plump-women-tight-shirts
https://vk.com/@-190733465-tentacle-hentai-boards
https://vk.com/@-188078687-porn-pitcher-of-girl
https://vk.com/@-190587099-men-mature-teens-porn
https://vk.com/@-190548575-dicks-and-vaginas-nude-sex
https://vk.com/@-190583178-teen-famous-nude-girls
https://vk.com/@-190548575-nude-teen-selfies-ex-pics
https://vk.com/@-190699645-free-porn-sex-only-guys
https://vk.com/@-190536614-up-close-naked-upskirt
https://vk.com/@-190733033-young-topless-girls-in-va
https://vk.com/@-190733139-scooby-doo-sex-club
https://vk.com/@-190547453-hustler-vurtual-girl
https://vk.com/@-190734047-nude-quete-fucking-fat-lady
https://vk.com/@-190733751-swinger-grill-4106
https://vk.com/@-190548460-sexy-hot-pics-of-amature-blowjobs-to-wank-over
https://vk.com/@-190805215-naked-kissing-girls-and-boys-videos
https://vk.com/@-190585996-sex-positions-with-wife-nude
https://vk.com/@-190547453-white-pale-chick-naked
https://vk.com/@-190536614-hot-nude-teen-girl-ass-gif
https://vk.com/@-190733529-beautiful-brazilian-women-nude
https://vk.com/@-190548724-teen-galleries-candid-video-nude
https://vk.com/@-190732846-naked-boy-photo-in-bed-room
https://vk.com/@-190733092-oily-woman-female-ejaculation-porn-movies
https://vk.com/@-190699645-naked-women-in-sexy-uniforms
https://vk.com/@-190733465-black-girls-juicy-pussy-porn
https://vk.com/@-190699985-pain-anal-sex-gif
https://vk.com/@-190733604-she-loved-to-suck-my-balls
https://vk.com/@-188078536-free-live-sex-webcam
https://vk.com/@-190548724-school-girl-nude-jeans

Test, just a test

(XRumerTest, 17. 1. 2020 5:02)

Hello. And Bye.

第一借錢網

(Dannydog, 17. 1. 2020 1:31)

第一借錢網


https://168cash.com.tw/adv/area

Passable Plat Fresy

(fxsnhjigzf, 16. 1. 2020 21:45)

Piano rotator as far as something cynicism also drafts censure jaundice Superior pyridoxine with generic viagra Most adjuvant

Women's clothing and accessories from the UK

(JimmyGic, 16. 1. 2020 18:26)

Women's clothing and accessories from the UK https://fas.st/-8K5a

The best site

(Sheilaclirm, 16. 1. 2020 4:24)

https://www.gamerlaunch.com/community/users/blog/5329503?gl_user=5329503&gid=535

Как приобрести электронный ключ

(WillieShodo, 15. 1. 2020 8:52)

Forgather Locality Fresy

(rbqcykvztw, 14. 1. 2020 17:50)

Nodule or mucous discrepancy of cannon silage commonwealth steal generic viagra usa may

The best site

(Jenniferwharo, 14. 1. 2020 15:04)

https://poplumovie.com/sci-fi/phone-for-our-eyes-only-john-glen.html

The best site

(JennaBoync, 13. 1. 2020 15:56)

https://thismovie.best/documentary/windows4kreleaseonlineformacosxtheoppositesexmp4.html

Good Plat Fresy

(buieqmueqg, 12. 1. 2020 22:23)

It also separately and very occasionally improves CD4 T floodlights Buy generic viagra psychic may suffocate multilayered citizens

The best site

(JefferyBoync, 12. 1. 2020 16:49)

https://watch-five-movies.com/adult/the-suitcase-directed-by-hans-magnus-kvГҐle-hd-3840x2160.html

I wanted to thank you

(lightroomnum, 11. 1. 2020 13:44)

"https://adobe.com/" - Adobe Lightroom is the most controlling pose in editing software in compensation photographers, with hundreds of thousands of effects and presets convenient on the internet.

You can download Lightroom from Adobe’s website.

"https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Lightroom" - Adobe Lightroom presets aid you to crop your photos in relate but about doing a fortune of the work for you. You can plainly test out a pre-defined effect, while keeping your original image and reverting following to it at anytime.

You can use:
Lightroom Presets for Wedding Photography
Lightroom Presets for Baby and Family Photography
Lightroom Presets for Headshots
Lightroom Presets for Senior Portraits
Lightroom Presets for Landscape
Lightroom Presets for Nature Photography
Lightroom Presets for Food Photography
Lightroom Presets for Car Photography
Lightroom Presets for Real Estate
Lightroom Presets for Product and Fashion Photography

And a "https://mrlightroom.com/shop/lightroom-presets/ruby-lightroom-desktop-and-mobile-presets/" - Ruby Lightroom Desktop and Mobile Presets
for everyday shooting.

寳島騎跡自行車協會

(MartyLaw, 11. 1. 2020 11:12)

寳島騎跡自行車協會 https://fmb.tw/


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

následující »