Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

New,s 2019 -2020

(CecilgoW, 25. 10. 2019 16:22)

Forever young skin without plastic surgery and fillers Available Now viber/whatsapp+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(RonnieBah, 24. 10. 2019 13:12)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

Russian Army Goods - low prices for !!!

(StevenSag, 24. 10. 2019 0:19)

https://russian-army-goods.com/suits/winter-clothes/winter-suit-flora-vsr-98-vdv

Замечательный сайт

(ArkadiyDiogy, 23. 10. 2019 20:26)

https://zaxvatu.net/lenta/borba-taksistov-protiv-pianykh-passazhirov
https://zaxvatu.net/internet/smartfonam-dlia-obshcheniia-mezhdu-soboi-budet-dostatochno-wi-fi
https://zaxvatu.net/biznes/ot-chego-zavisit-bolshaia-zarplatai
https://zaxvatu.net/3-lenta/shkolnik-zarezal-uchitelnitsu-i-odnoklassnika
https://zaxvatu.net/3-lenta/ob-ekty-prityazheniya-samye-zhutkie-turisticheskie-mesta
https://zaxvatu.net/1-avto/kogda-nuzhny-uslugi-evakuatora
https://zaxvatu.net/lenta/britanka-trebuet-ot-nestle-pozhiznennogo-obespecheniia-batonchikami
https://zaxvatu.net/lentahit/den-materi-kakogo-chisla-prazdnuyut-v-rossii-chto-podarit-kak-pozdravit
https://zaxvatu.net/lenta/maikl-bei-nemnogo-otkrovenii-o-filme-transformery-4
https://zaxvatu.net/2-lenta/devyat-osnovnykh-sortov-gruzinskikh-vin
https://zaxvatu.net/kultura/dzhonni-depp-stal-spasitelem-dlia-svoikh-sobak
https://zaxvatu.net/arkhiv/lada-granta-na-avtomaticheskoi-transmissii-poiavitsia-v-sleduiushchem-godu
https://zaxvatu.net/zdorove/chislo-travm-poluchaemykh-iz-za-udaleniia-volos-stremitelno-rastet
https://zaxvatu.net/arkhiv/rasprodazha-ura-chernaia-piatnitca-ozhidaetsia-v-internet-magazmnakh
https://zaxvatu.net/avto/porsche-cayman-obrela-gonochnyi-variant

Support please.

(Rosefuete, 23. 10. 2019 6:47)

Please support, like. Thanks!
https://www.youtube.com/channel/UCpH35BoLCRuLmpIverYcw8A
https://www.youtube.com/watch?v=xQIZ68Mef8s
https://www.youtube.com/watch?v=IEWKqavaY74&t=1s

Games For Fun

(JasonDox, 22. 10. 2019 18:40)

Do you purchase your video games https://gamerroom.us/ used? After that you are a complete penny pincher and the residue of the pc gaming industry. You're even worse than any kind of pirate sailing the high seas of warez. Or a minimum of, that's what authors want us to think. Whether you have the right to market the items you have bought is unnecessary: the sale of used games is damaging the games industry.

Отличный сайт

(AntonDiogy, 22. 10. 2019 16:45)

https://zaxvatu.net/nedvizhimost/v-moskve-zhiloj-kompleks-stanet-zamenoj-khovrinskoj-bolnitsy
https://zaxvatu.net/2-lenta/stilnyj-prosmotr-luchshie-dokumentalnye-filmy-o-mode
https://zaxvatu.net/nedvizhimost/otlichnyj-vybor-novostroek-v-mytishchi-i-moskovskoj-oblasti
https://zaxvatu.net/dom/kakie-narodnye-primety-sleduet-uchityvat-pereezzhaia-v-novyi-domi
https://zaxvatu.net/arkhiv/arnon-milchan-zameshan-v-shpionazhe
https://zaxvatu.net/arkhiv/ledianye-dvortcy-peterburga
https://zaxvatu.net/avto/est-li-u-google-svoia-avtomobilnaia-kompaniiai
https://zaxvatu.net/nedvizhimost/moskvichi-otkazalis-ot-dorogoi-nedvizhimosti
https://zaxvatu.net/avto/audi-gotovitsia-vypustit-elektrokar-q6-klassa-krossover
https://zaxvatu.net/zdorove/peresadka-volos-v-moskve-na-lisine-net-ru
https://zaxvatu.net/3-lenta/pravoslavnye-prazdniki-v-noyabre-2018-goda-kalendar
https://zaxvatu.net/lenta/rianna-bolezni-doloi-i-snova-v-boi
https://zaxvatu.net/krasota/nike-posviashchaet-kollektciiu-godzille
https://zaxvatu.net/zdorove/kupit-protivoprolezhnevye-matrasy-v-kieve-na-ostrov-z-com-ua
https://zaxvatu.net/2-lenta/kupit-optiku-v-moskve-i-rossii-na-lensmaster-ru

娛樂城介紹

(Leonelamins, 22. 10. 2019 13:50)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

Bithereum for FREE and MUCH

(DennSlurI, 22. 10. 2019 13:16)

Hello!
I find the site where you can earn many ETHEREUM coins!
It all easy! More about it you can read here: https://yourownfreenow.blogspot.com/
Its not joke, no spam, no lie, guyes. Just take a look with yourownfreenow eyes and start to act.
the bonus: https://cryptbrowser.blogspot.com/
This browser is minihng BitCoins!!! While you serf as usually!

Save me from rewriting everything from scratch please :-/

(Aaronben, 21. 10. 2019 13:50)

Recently I have come across one article which I believe you can find interesting. Somebody might take a steaming dump all over it, but it clarified some of my questions.
https://essaywriting271.blogspot.com
https://writingacasestudyessay919.blogspot.com
https://essaywritingaboutteachers469.blogspot.com
https://essaywritingonmyself339.blogspot.com
https://whycollegeessay126.blogspot.com
https://goodessaywritingservice232.blogspot.com
https://essaysuniversity133.blogspot.com
https://essaywritingaboutmyself178.blogspot.com
https://writingresearchpaperslester7.blogspot.com
https://termpaperwriting980.blogspot.com
https://australianessaywriting632.blogspot.com
https://zanerbloserwritingpaper909.blogspot.com
https://petwritingpaper221.blogspot.com
https://introductionessaywriting388.blogspot.com
https://linkingwordsinessaywriting984.blogspot.com
https://writingcollegeapplicationessay292.blogspot.com
https://howtowriteacauseeffectessay208.blogspot.com
https://howcaniwriteaessay316.blogspot.com
https://howtowritegoodessay107.blogspot.com
https://howtowriteagoodcollegeessay79.blogspot.com
https://universityessaywriting389.blogspot.com
https://teacheressaywriting224.blogspot.com
https://howtowritereferencesinessay333.blogspot.com
https://howtowrite5paragraphessay616.blogspot.com
https://buycollegeessaysonline208.blogspot.com
https://essayacademicwriting863.blogspot.com
https://affordableessaywritingservice997.blogspot.com
https://essaywritingforkids817.blogspot.com
https://genericcollegeessay544.blogspot.com
https://250wordcollegeessay950.blogspot.com
https://creativewritingessayformat744.blogspot.com
https://howtowriteessaysincollege333.blogspot.com
https://yalecollegeessay340.blogspot.com
https://howtowriteasciencepaper647.blogspot.com
https://writingahistoryessay793.blogspot.com
https://whattowriteforcollegeessay499.blogspot.com
https://freelanceessaywriter805.blogspot.com
https://makemoneywritingessays591.blogspot.com
https://essayonmycollege881.blogspot.com
https://whatiscollegeessay894.blogspot.com
https://essayaboutreadingandwriting707.blogspot.com
https://entranceletter618.blogspot.com
https://learnhowtowriteanessay657.blogspot.com
https://sampleforessaywriting682.blogspot.com
https://doesmoneybuyhappinessessay695.blogspot.com
https://goodcollegeapplicationessays227.blogspot.com
https://bestqualitywritingpaper354.blogspot.com
https://famousquotesforessaywriting895.blogspot.com
https://writingascientificessay133.blogspot.com
https://essayswritingservice228.blogspot.com

Travelb Tips

(RogelioSmats, 19. 10. 2019 19:33)

Ein System, mit dem Sie bei der Planung Ihrer Reise Unterkunfte, Hotelzimmer, Apartments, Hostels usw. buchen konnen.
https://youtu.be/HHqqc--5F6M

Test, just a test

(XRumerTest, 19. 10. 2019 4:23)

Hello. And Bye.

Gaming Blog

(Bradleyvow, 18. 10. 2019 21:47)

A lot of individuals are investing a lot of their time on the internet playing flash games for fun as these games give a ideal means to avert individuals's problems while enjoying. These video games have no age barrier and also can be played by both youngsters as well as grownups. It is really simple to play these games as a lot of them only require a key-board or a computer mouse. Although very easy to play these games are of wonderful benefits to grownups particularly if they call for one to think and solve puzzles therefore honing your mind. Children too take advantage of these video games in their future activities for instance driving aid boost their response time.
https://gamehayhay.info/

寳島騎跡自行車協會

(MartyLaw, 18. 10. 2019 12:58)

寳島騎跡自行車協會 https://fmb.tw/

第一借錢網

(Dannydog, 18. 10. 2019 12:05)

第一借錢網


https://168cash.com.tw/adv/area

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(DanielWinee, 17. 10. 2019 2:33)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Free socks5 proxies

(JeffreyTrulk, 16. 10. 2019 11:13)

Hi!

Hide IP address and unblock websites with lightning fast, stable, and encrypted proxies.

https://socks5.pro/ - socks5.pro

娛樂城介紹

(Leonelamins, 15. 10. 2019 3:57)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Raymondbob, 15. 10. 2019 3:15)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

New,s 2019 -2020

(CecilgoW, 14. 10. 2019 8:28)

Love. Hot Sex. Fun. You can find all this on the site https://beautygirl.online/


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »