Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

test que choisir creme anti rides aretenb.se

(aretenb.se, 8. 5. 2020 13:26)


Just desire to say your article is as amazing. The clarity for your submit is simply cool and that i can suppose you are knowledgeable on this subject. Well with your permission let me to take hold of your feed to stay updated with imminent post. Thank you one million and please continue the rewarding work. boigu.aretenb.se/beautiful-things/test-que-choisir-creme-anti-rides.php test que choisir creme anti rides

blomsteraffär malmö central tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 8. 5. 2020 10:43)


Hi, of course this post is in fact good and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks. tastyandinteresting.be/travels/aeppelpaj-mandelmassa-smulpaj.php blomsteraffär malmö central

okergeel dames vest aretenb.se

(aretenb.se, 8. 5. 2020 1:48)


Hi there, just wanted to mention, I loved this blog post. It was practical. Keep on posting! diabl.aretenb.se/decorations/okergeel-dames-vest.php okergeel dames vest

amma Г¤ta choklad tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 8. 5. 2020 1:25)


What i don't understood is in truth how you're now not actually much more smartly-liked than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably in relation to this topic, produced me individually believe it from a lot of numerous angles. Its like women and men don't seem to be interested except it is something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. At all times maintain it up! tastyandinteresting.be/decorations/levis-550-dam.php amma Г¤ta choklad

zara blommig klänning tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 7. 5. 2020 16:43)


Fantastic items from you, man. I have bear in mind your stuff previous to and you're just too wonderful. I really like what you've received right here, really like what you are saying and the best way through which you assert it. You make it entertaining and you continue to care for to stay it sensible. I cant wait to learn much more from you. This is really a wonderful website. tastyandinteresting.be/beautiful-things/zara-blommig-klaenning.php zara blommig klänning

Aliespress, score

(Harrysmeab, 7. 5. 2020 16:08)

#carters | How to buy Carters - baby clothes with delivery from the USA
“Quality cannot be cheap” - this stereotype is familiar to almost everyone. But over a century ago, an outstanding person was found who decided to prove that this formula is not so unshakable. Moreover, paradoxically, he decided to prove it using his own products as an example and made a revolutionary approach the basis of corporate policy. We are talking about William Carter, the founder of the now renowned brand of children's clothing and shoes Carters.

What makes Carter’s good?
https://shoplety.blogspot.com/2020/05/carters.html

glittrig kjol dam aresgrb.se

(aresgrb.se, 7. 5. 2020 16:00)


If you want to obtain a good deal from this article then you have to apply such techniques to your won weblog. topiz.aresgrb.se/useful-tips/glittrig-kjol-dam.php glittrig kjol dam

josefin nyman arkitekt aretenb.se

(aretenb.se, 7. 5. 2020 14:12)


Hi my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I would like to peer extra posts like this . atfor.aretenb.se/music/josefin-nyman-arkitekt.php josefin nyman arkitekt

mini rodini parkas tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 7. 5. 2020 8:54)


Great blog you've got here.. It's difficult to find high quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!! tastyandinteresting.be/for-men/mini-rodini-parkas.php mini rodini parkas

Тату салон Воронеж

(homovLex, 7. 5. 2020 4:33)

Тату-салон в Воронеже воплощает самые смелые идеи своих клиентов. Здесь работают настоящие профессионалы, которые подготовят индивидуальный эскиз, качественно перенесут изображение и украсят кожу оригинальной татуировкой. Мастера тату-салона корректируют и перекрывают старые татуировки, разрабатывают эскизы и делают художественные татуировки любой сложности. Специалисты работают стерильными инструментами и гарантируют безопасность клиентам. На сайте https://tattooxxx36.ru можно ознакомиться с примерами работ.

game engine

(MiltonRow, 7. 5. 2020 4:02)

linked here <a href=https://falco3d.com>game engine</a>

News 2020 - 2021

(KeithGinge, 7. 5. 2020 3:56)

Вебинар о продуктах MLM Youth Celluvation https://youtu.be/EwgBJiAyaRY Forever young skin without plastic surgery and fillers

svullen ta gikt aretenb.se

(aretenb.se, 7. 5. 2020 3:06)


Why visitors still use to read news papers when in this technological world everything is accessible on net? bita.aretenb.se/music/svullen-t-gikt.php svullen ta gikt

voedingsmiddelen met veel eiwitten tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 7. 5. 2020 0:10)


Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers! tastyandinteresting.be/beautiful-things/voedingsmiddelen-met-veel-eiwitten.php voedingsmiddelen met veel eiwitten

Surgical face masks 3 layers wholesale

(Waynerer, 6. 5. 2020 17:21)

Surgical face masks 3 layers wholesale. https://www.restoratio.eu/ Related products: respirators FFP2, FFP3, gloves, glasses, antiseptics and others. Low price, fast delivery, all documents and certificates are attached. We ship samples. Contract with a European company. Only in bulk!

ta bort fettfläck på kläder tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 6. 5. 2020 15:48)


I have been surfing on-line greater than three hours as of late, yet I never found any fascinating article like yours. It is pretty price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web will be much more useful than ever before. tastyandinteresting.be/useful-tips/ta-bort-fettflaeck-p-klaeder.php ta bort fettfläck på kläder

bedste harfarve til grat har aretenb.se

(aretenb.se, 6. 5. 2020 15:39)


Hello excellent blog! Does running a blog like this require a great deal of work? I have absolutely no knowledge of computer programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I just needed to ask. Kudos! etde.aretenb.se/for-men/bedste-hrfarve-til-grt-hr.php bedste harfarve til grat har

mjuk resväska på hjul tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 6. 5. 2020 7:07)


Every weekend i used to pay a quick visit this website, because i wish for enjoyment, since this this site conations actually nice funny material too. tastyandinteresting.be/beauty/mjuk-resvaeska-p-hjul.php mjuk resväska på hjul

娛樂城介紹

(GregorySheli, 6. 5. 2020 5:39)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

restaurang till salu stockholm aretenb.se

(aretenb.se, 6. 5. 2020 4:56)


Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it ;) I am going to return yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people. frani.aretenb.se/for-men/restaurang-till-salu-stockholm.php restaurang till salu stockholm


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

následující »