Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Try out the best financial robot in the Internet. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 23:46)

Urobte si bohatý v budúcnosti pomocou tohto finančného robota.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Brand Or Generic Coversyl from INDIA ; no prescription c.o.d.

(mamaligadoc, 5. 8. 2020 22:42)

PROWORDTURCAN

Cheap Price Coversyl France without rx,next day delivery ; Cheap Price Coversyl Cincinnati with no prescriptions ; <b>Fda Approved Coversyl Ireland no script needed </b> ; Buy Cheapest Coversyl South Dakota saturday delivery ; Purchase Cheapest Coversyl Illinois with no prescriptions

ENTER HERE! SAVE MONEY WITH US! >>>> https://bit.ly/cheapmedsonline


Brand Or Generic Coversyl from INDIA ; no prescription c.o.d.

<quote>
<b>UNITED STATES,CANADA,UK

ALL COUNTRIES! ALL DESTINATIONS! </b>

Coversyl in EUROPE
Coversyl in ITALY
Coversyl in FRANCE
Coversyl in SPAIN
<b>Coversyl in GERMANY
Coversyl in AUSTRALIA</b>
Coversyl in IRELAND
Coversyl in NEW ZEALAND
Coversyl in Singapore, Philippines, Malaysia
Coversyl in SOUTH AFRICA
</quote>
<i><b>Brand Or Generic Coversyl from INDIA ; no prescription c.o.d. </b></i>RELATED TAGS:

buy cheap online Coversyl Vermont
order generic Coversyl free consultation USA
low prices for generic Coversyl no prescription drugstore

<b>Brand Or Generic Coversyl from INDIA ; no prescription c.o.d. </b>

buy cheap generic Coversyl online no prescription overnight
Coversyl online cod USA
lowest prices for Coversyl USA no prescription needed
Coversyl next day delivery USA
where to purchase Coversyl medication without prescription
Coversyl cheap cod no rx USA
low prices for generic Coversyl nextday shipping USA
Coversyl australia no prescription needed
legal buy Coversyl no rx required
Coversyl online USA pharmacy
how can i get Coversyl with creditcard no prescription
Coversyl tablets without script USA
need Coversyl express delivery USA
Coversyl online USA
safe order Coversyl medication without rx
Coversyl medication without prescription
order cheap generic Coversyl saturday delivery
Coversyl next day delivery
cheapest place Coversyl without a prescription USA
Coversyl with creditcard no prescription in Washington ;best prices for Coversyl no prescriptions needed USA ;tablets Coversyl Columbus ;cheap buying online Coversyl Spain
pharmacy Coversyl next day no prescription needed ;safe order for generic Coversyl no prior script overnight USA
order with low price Coversyl online cod
online cheap Coversylin North Carolina
Coversyl with no perscription
where can i purchase Coversylin Greensboro
order cheap generic Coversyl overnight fedex
cheap generic Coversyl with no prescription
discount generic Coversyl Glasgow ;cheapest generic Coversyl online cheap no rx ;licensed pharmacy to buy Coversylin London ;low prices Coversyl overnight no prescription
cheapest generic Coversyl online no prescription fedex ;mail order discounts on Coversyl without rx USA ;Coversyl without a prescription or membership
cheap generic Coversyl Detroit ;buy cheapest generic Coversylin Louisiana ;online cheap Coversyl Leeds ;cheapest to buy Coversyl online lowest prices USA ;where to purchase Coversyl Edinburgh
low prices for generic Coversyl San Francisco
ordering Coversyl Baltimore //cheap and easy Coversyl Denver ;;cost Coversyl Houston ;where to get Coversyl West Virginia ;licensed pharmacy Coversyl Denver
order Coversyl Los Angeles ;buy discount generic Coversyl Leeds ;order online cheap Coversyl Indianapolis ;generic Coversyl Kansas ;fda approved Coversyl Arkansas ;
fda approved Coversyl Adelaide
cheap and easy Coversyl Iowa
where can i buy generic Coversyl Ohio

The online income is your key to success. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 22:38)

Zarábaní peňazí môže byť veľmi jednoduché, ak používate tento Robot.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

официальный кошелек ethereum wallet

(Bruceoxilk, 5. 8. 2020 21:34)

my company https://crypto-bears.com/zcash-koshelek/

Earn additional money without efforts and skills. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 20:39)

Finančný robot je najlepším spoločníkom bohatých ľudí.
Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

Online earnings are the easiest way for financial independence. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 13:32)

Make money online, staying at home this cold winter.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

The best way for everyone who rushes for financial independence. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 13:02)

Even a child knows how to make money. This robot is what you need!
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Even a child knows how to make $100 today. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 8:38)

Start making thousands of dollars every week just using this robot.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Provide your family with the money in age. Launch the Robot! Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 4:29)

Everyone can earn as much as he wants now.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Try out the automatic robot to keep earning all day long. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 3:30)

Online job can be really effective if you use this Robot.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Provide your family with the money in age. Launch the Robot! Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 1:49)

Have no financial skills? Let Robot make money for you.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

svettas mycket i armhalorna aresgrb.se

(aresgrb.se, 5. 8. 2020 1:28)


Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile! paycfi.aresgrb.se/delicious-dishes/svettas-mycket-i-armhlorna.php svettas mycket i armhalorna

Financial robot keeps bringing you money while you sleep. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 5. 8. 2020 0:07)

The huge income without investments is available, now!
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

The fastest way to make your wallet thick is found. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenrySot, 4. 8. 2020 23:59)

Everyone who needs money should try this Robot out.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

directory ssn

(Davidalerb, 3. 8. 2020 18:13)

websites https://ssn.is

excellence harfarve aresgrb.se

(aresgrb.se, 3. 8. 2020 17:00)


Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be useful to read content from other authors and practice a little something from other web sites. gunor.aresgrb.se/relaxation/excellence-hrfarve.php excellence harfarve

spa erbjudande malmo aresgrb.se

(aresgrb.se, 2. 8. 2020 20:14)


Informative article, just what I was looking for. gymkl.aresgrb.se/skin-care/spa-erbjudande-malmoe.php spa erbjudande malmo

indian sex live

(JosephCib, 1. 8. 2020 22:43)

gonda sex videos
tamil oil massege
sex videos apl
teen nipple tesse
xxx cut fat
3gp sex vedioss
xxx hd 2009
xxx bp bappa
pron exkusi indo
shimaile sex com
sabbo xxx vdio
hd pron yoga
abbey rain anal
www sextulugu com.
japaness 3gp porn
sex videoa fui
thick teen kimberfucked
clean white pussy
redwap momoka nishina
sany levni xxx

xxx video djpunjab

(Josephinecix, 1. 8. 2020 22:04)

watch abbi secraa
desi 69coom video
xxx b f.com
sexy videos tullu
xxx mo c
group fucking party
xxxx dahuder sex
blak hd xxxx
bangalore boob xxx
bangbros anal porn
xxx ind 89
xxx rafe video.com
redwap cupi cupi
mallu masalaclips com
stepshemale fuck hd
mom brazzreas com
nepal video xxxx
bokepwap japnese xxx
red web porn
xxx video node

nangi sexy night

(HenrySwots, 1. 8. 2020 21:51)

porntube indian kerala
redwap hollywood hd
sxsy move mp4
wwe garls sex
ramnagar xxx com
zwx sex com
www pakistan sex.com
english sexy movie.com
grandmother fucking hard
sex video kishen
n palli xxx
indan xxxhd movise
desi sex videeo
sex gir xxx
sunny leon18 hd.com
anemals hd saxporn
xxx adalt video
xxx 20mp download
sleep innocent porn
brazzas com 2018


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

následující »