Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

hvad skylder naboen i sit hus aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 9:41)


I was recommended this web site by way of my cousin. I'm no longer certain whether or not this post is written by means of him as nobody else recognise such precise about my problem. You're amazing! Thanks! drosy.aresgrb.se/travels/hvad-skylder-naboen-i-sit-hus.php hvad skylder naboen i sit hus

lrf konsult fastigheter till salu aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 6:14)


After going over a number of the blog articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me your opinion. sico.aresgrb.se/delicious-dishes/lrf-konsult-fastigheter-till-salu.php lrf konsult fastigheter till salu

svullen muskel i ryggen aresgrb.se

(aresgrb.se, 10. 7. 2020 2:38)


Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding anything entirely, but this piece of writing provides good understanding yet. readr.aresgrb.se/beautiful-things/svullen-muskel-i-ryggen.php svullen muskel i ryggen

hotell centrala karlstad aresgrb.se

(aresgrb.se, 9. 7. 2020 23:10)


Fantastic site. Plenty of useful info here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thank you for your effort! tarsu.aresgrb.se/useful-tips/hotell-centrala-karlstad.php hotell centrala karlstad

ingefara krydda nyttigt aresgrb.se

(aresgrb.se, 9. 7. 2020 19:42)


Hello are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated! nensa.aresgrb.se/relaxation/ingefaera-krydda-nyttigt.php ingefara krydda nyttigt

You actually are my last best hope fellas :/

(RobertZedia, 9. 7. 2020 17:38)

Require a United kingdom essay composing. Purchase your tutorial assignment from our British Essay Author supplier | Get finest producing on the most popular rates from Ph.D writers.

https://thesis---writer.blogspot.com/2013/09/discuss-whether-tactical-as-opposed-to.html

design fatolj kopia aresgrb.se

(aresgrb.se, 9. 7. 2020 16:10)


I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers gueve.aresgrb.se/useful-tips/design-ftoelj-kopia.php design fatolj kopia

algtabletter bra for aresgrb.se

(aresgrb.se, 9. 7. 2020 12:45)


I really like what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting! Keep up the good works guys I've added you guys to my own blogroll. duspo.aresgrb.se/skin-care/algtabletter-bra-foer.php algtabletter bra for

ta bort brostimplantat goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 9. 7. 2020 10:23)


What i don't realize is if truth be told how you are not really a lot more smartly-favored than you might be right now. You are very intelligent. You know therefore considerably relating to this matter, made me in my opinion consider it from numerous numerous angles. Its like women and men don't seem to be involved unless it's something to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always deal with it up! arun.goodprizwomen.com/skin-care/ta-bort-broestimplantat.php ta bort brostimplantat

andel cement i betong aresgrb.se

(aresgrb.se, 9. 7. 2020 9:22)


I've been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this information So i am happy to express that I have a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to don?t overlook this web site and provides it a look on a continuing basis. queva.aresgrb.se/travels/andel-cement-i-betong.php andel cement i betong

fa smalare armar snabbt aresgrb.se

(aresgrb.se, 9. 7. 2020 5:57)


Hello, i feel that i noticed you visited my web site so i got here to return the desire?.I'm attempting to in finding things to improve my website!I guess its adequate to use a few of your concepts!! compb.aresgrb.se/skin-care/f-smalare-armar-snabbt.php fa smalare armar snabbt

Monitoring distribution coronavirus

(Thomasliawn, 9. 7. 2020 3:46)

Map distribution coronavirus https://coronavirus-world-map.net/statistics-in-oman.html

era fonster rad och ron aresgrb.se

(aresgrb.se, 9. 7. 2020 2:23)


Hola! I've been reading your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic work! paima.aresgrb.se/decorations/era-foenster-rd-och-roen.php era fonster rad och ron

Noted Mature Tube

(Davidbof, 9. 7. 2020 1:54)

Principal Bring to fruition Tube, parole of precept videos -
https://gay0day.com/search/boyfriend-tv/

poids ideal pour une femme aresgrb.se

(aresgrb.se, 8. 7. 2020 22:53)


Article writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write or else it is difficult to write. convo.aresgrb.se/useful-tips/poids-ideal-pour-une-femme.php poids ideal pour une femme

best skin whitening cream in the world aresgrb.se

(aresgrb.se, 8. 7. 2020 19:23)


I'm impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both educative and entertaining, and without a doubt, you've hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this in my search for something concerning this. stumy.aresgrb.se/useful-tips/best-skin-whitening-cream-in-the-world.php best skin whitening cream in the world

reservdelar hugin symaskin aresgrb.se

(aresgrb.se, 8. 7. 2020 15:57)


Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail. trama.aresgrb.se/relaxation/reservdelar-hugin-symaskin.php reservdelar hugin symaskin

pa haret varberg aresgrb.se

(aresgrb.se, 8. 7. 2020 12:34)


Excellent web site you've got here.. It's hard to find quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!! flucd.aresgrb.se/delicious-dishes/p-hret-varberg.php pa haret varberg

problem med tarna aresgrb.se

(aresgrb.se, 8. 7. 2020 9:08)


Hello! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently! apga.aresgrb.se/for-women/problem-med-trna.php problem med tarna

tilbagevendende svamp aresgrb.se

(aresgrb.se, 8. 7. 2020 5:43)


I visit daily some web sites and sites to read content, however this weblog presents quality based writing. taip.aresgrb.se/decorations/tilbagevendende-svamp.php tilbagevendende svamp


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81

následující »