Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ont i bäckenet vid ägglossning tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 3. 5. 2020 17:57)


I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You're incredible! Thanks! tastyandinteresting.be/decorations/ont-i-baeckenet-vid-aegglossning.php ont i bäckenet vid ägglossning

feestelijke dames jurken tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 3. 5. 2020 8:27)


Your way of explaining everything in this post is genuinely nice, every one be capable of simply know it, Thanks a lot. tastyandinteresting.be/travels/feestelijke-dames-jurken.php feestelijke dames jurken

carboxy therapy biverkningar aretenb.se

(aretenb.se, 3. 5. 2020 7:55)


Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it fund.aretenb.se/decorations/carboxy-therapy-biverkningar.php carboxy therapy biverkningar

Thank you very much for the invitation

(Mixkar, 3. 5. 2020 1:51)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you?

molly gina tricot tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2. 5. 2020 23:05)


Hey there, You have done a fantastic job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited from this site. tastyandinteresting.be/beautiful-things/molly-gina-tricot.php molly gina tricot

zelfportret maken aretenb.se

(aretenb.se, 2. 5. 2020 20:26)


Thanks for every other informative web site. The place else could I get that type of info written in such an ideal manner? I've a challenge that I am simply now running on, and I've been at the glance out for such information. doodr.aretenb.se/news/zelfportret-maken.php zelfportret maken

New The supreme Deal On funds 2020

(RobertfEm, 2. 5. 2020 9:45)

Fantastic items from you, person. I use consider your things previous to and most likely just too wonderful. I actually actually like what you have acquired here, definitely like what you are usually saying and the method during which you state it. You're which makes it enjoyable and you always manage to stay it sensible. I cant wait to find out much more from a person. That is actually the terrific web site.


https://www.teamapp.com/clubs/516272

komjolksproteinallergi amning aretenb.se

(aretenb.se, 2. 5. 2020 9:17)


Somebody necessarily lend a hand to make significantly posts I'd state. That is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to make this actual submit extraordinary. Wonderful job! theot.aretenb.se/sport/komjoelksproteinallergi-amning.php komjolksproteinallergi amning

pulsering i hodet tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2. 5. 2020 7:40)


Greetings from Idaho! I'm bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing blog! tastyandinteresting.be/relaxation/pulsering-i-hodet.php pulsering i hodet

prostatacancer behandling hormon aretenb.se

(aretenb.se, 1. 5. 2020 23:34)


Hello there! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing! fests.aretenb.se/skin-care/prostatacancer-behandling-hormon.php prostatacancer behandling hormon

inneskor dam träning tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 1. 5. 2020 23:00)


This page truly has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn't know who to ask. tastyandinteresting.be/beautiful-things/inneskor-dam-traening.php inneskor dam träning

New The supreme Deal On income 2020

(RobertfEm, 1. 5. 2020 19:09)

Fantastic items from you, guy. I have consider your products previous to and you're just too wonderful. We actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the approach during which you claim it. You're which makes it interesting and you carry on and look after to stay it smart. I cant wait to find out much more from you. That is actually a new terrific web site.


https://www.teamapp.com/clubs/516272

kyltekniker utbildning goteborg aretenb.se

(aretenb.se, 1. 5. 2020 17:42)


Hi, Neat post. There's a problem along with your web site in web explorer, could test this? IE still is the marketplace chief and a large section of other people will miss your fantastic writing because of this problem. pong.aretenb.se/beautiful-things/kyltekniker-utbildning-goeteborg.php kyltekniker utbildning goteborg

gymgrossisten oslo oppettider aresgrb.se

(aresgrb.se, 1. 5. 2020 17:11)


This piece of writing will assist the internet visitors for building up new website or even a weblog from start to end. lockc.aresgrb.se/delicious-dishes/gymgrossisten-oslo-oeppettider.php gymgrossisten oslo oppettider

kan bebis äta för mycket ersättning tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 1. 5. 2020 14:28)


Hi there, I think your web site could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic site! tastyandinteresting.be/useful-tips/kan-bebis-aeta-foer-mycket-ersaettning.php kan bebis äta för mycket ersättning

com hem student aretenb.se

(aretenb.se, 1. 5. 2020 11:24)


Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the website is also really good. ovco.aretenb.se/useful-tips/com-hem-student.php com hem student

päron vanilj protein tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 1. 5. 2020 5:48)


I read this article completely about the comparison of newest and preceding technologies, it's awesome article. tastyandinteresting.be/for-men/paeron-vanilj-protein.php päron vanilj protein

snygga festklanningar stockholm aretenb.se

(aretenb.se, 1. 5. 2020 5:31)


Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done. inllo.aretenb.se/relaxation/snygga-festklaenningar-stockholm.php snygga festklanningar stockholm

bvitamin i mat aretenb.se

(aretenb.se, 30. 4. 2020 23:45)


I couldn't refrain from commenting. Very well written! fests.aretenb.se/skin-care/bvitamin-i-mat.php bvitamin i mat

witte dames blouse met hoge boord tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 30. 4. 2020 20:59)


Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed .. Any suggestions? Bless you! tastyandinteresting.be/useful-tips/witte-dames-blouse-met-hoge-boord.php witte dames blouse met hoge boord


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

následující »