Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

vad ar en lins aresgrb.se

(aresgrb.se, 1. 8. 2020 9:41)


I read this paragraph completely regarding the resemblance of hottest and preceding technologies, it's amazing article. apga.aresgrb.se/delicious-dishes/vad-aer-en-lins.php vad ar en lins

limborttagningsmedel clas ohlson aresgrb.se

(aresgrb.se, 31. 7. 2020 0:39)


With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I'd definitely appreciate it. anfor.aresgrb.se/trends/limborttagningsmedel-clas-ohlson.php limborttagningsmedel clas ohlson

mom goset sex

(GrahamTix, 30. 7. 2020 9:58)

australia sex vidoes
rap sex telugu
sex bf mm
gake agent couple
panis porn video
sex old mobile
budak perempuan porn.
xxx sexy.com sister
thuys com xxx
nicolette bikini porn
romantic fuck saniliyon
xxxhot balck aletta
fuck in londan
marad xxx bap
shomol girls x
malayalam actors seemasexvideo
moviesyog xxx videos
latin garage bitch
teen kitten tube
australia bf boy

tulsi xxx video

(GraceAnymn, 30. 7. 2020 9:15)

bf photos hot
sex teen vedio
chuddakad alladin videos
now hd sex
applegate porn videos
bf naghi naghi
reporn sex hd
xxx bigbosbos bigtest
sexxxx downlod hd
hd xxx bd
bangladesi new fuck
xxxxxxxxxxx video 16yer
poran xxx.com donwode
sunnylion xxxx video
xxx kuwre ldhke
download yes xvxx
fat mummyys xxxxxx
xxx viedo nm
alexa grace wetpussy
xxxxx indei vdeol

New 2020 The best Deal On funds

(Pabloeneme, 30. 7. 2020 9:13)

https://angel.co/company/legit-free-tiktok-fans-1
https://angel.co/company/tiktok-fans-generator-no-verification
https://angel.co/company/tik-tok-fans-generator-2
https://angel.co/company/instant-free-tiktok-fans-followers

Лучшие форекс брокеры

(satyiiFlees, 29. 7. 2020 23:47)

fotsvamp basta behandling aresgrb.se

(aresgrb.se, 29. 7. 2020 22:16)


Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol brus.aresgrb.se/skin-care/fotsvamp-baesta-behandling.php fotsvamp basta behandling

lang kofta bomull aresgrb.se

(aresgrb.se, 29. 7. 2020 15:19)


Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I am going to revisit once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people. tiofa.aresgrb.se/delicious-dishes/lng-kofta-bomull.php lang kofta bomull

Are you 18? Come in and don't be shy!

(AllenSwigh, 29. 7. 2020 9:08)

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

Test, just a test

(Jamesmix, 29. 7. 2020 8:11)

Hello. And Bye.

отборный веб ресурс

(GavinSap, 28. 7. 2020 20:58)

безупречный ресурс https://izi24.ru/

New 2020 The best Deal On income

(DonteStaps, 28. 7. 2020 4:48)

https://twitter.com/tiktokfollows
https://angel.co/company/tiktok-free-fans-and-likes-generator/people

Онлайн мониторинг распространения коронавируса

(JoshuaZed, 27. 7. 2020 17:08)

Онлайн мониторинг заболеваний коронавируса https://karta-coronavirusa.info/respublika-severnaya-osetiya-alaniya.html

zizzers videos xxx

(SharonTrien, 27. 7. 2020 12:15)

tamil sax videos
hot sexey moves
sex mother komboz
nagpur desi porn
redwap hot asian
xxx videos i8
asian new bigbobs
asshole tease pov
kartun sex com
napal saxcy video
dwonload boa foda
www.xxn 3gp video.com
xxx oh yes
monmohini xx video
www.saxy moves com
xxx.video big black
tamanna naked photo
xxx df vbo
mom youpron hd
rajwaq xxx com.

I can't come up with a good method for solving my problem :/

(Rubincop, 27. 7. 2020 11:42)

Below you'll come across the specialized United kingdom essays finished according to your directions.

https://sites.google.com/view/mbaapplicationessay604/traveling-around-the-world-and-why

waif club xxx

(Sheilaquemi, 27. 7. 2020 11:34)

kowal sky page.com
bhare x video
bhavin i xvidios
chinese hot kissing
xxx anupama videos
chen porn xxx
xxc hd video.com
xxx bideo englendai
butckos xxx hd
saxi en vidos
japani gand xxx.com
friends hotmom bisex
xxx xx se
china sex vedios
xxx vidio hind
bur fad sex
leesha pron sex
indian sexxy video
mary jean pornhd
xxx dog dehati

xxx hot sexy

(Adamgaike, 27. 7. 2020 11:20)

ШіЪ©Ші xxx 3031
xnx movei hd
malayalam couple sex
bheem xxx video
ghulam ali fucking
desi papa.com free
fuck my gf
chaining bff foking
desiporn movies clips
gandi film sex
deepika new sex
kiara advani sex.videos.wap
wwwxxx.in hot sex
mia malkova xxxxx
shy couple swipe
pakistani girl masterbate
pon sex dawlod
sleeping mum fucked
वंडरफुल सेक सी
xxx 13 hd.com

marinbla kostym brollop aresgrb.se

(aresgrb.se, 27. 7. 2020 10:53)


Thanks for finally writing about > < Loved it! gradv.aresgrb.se/news/marinbl-kostym-broellop.php marinbla kostym brollop

rorn xxx video

(SebastianTes, 27. 7. 2020 10:53)

dadi bf vidoehd
chinese new xxx
desi bhabhi virgin
xx bideos com.hd
threesome blindfolded wife
radwap hd com
d.r xxx video
baf xxxx vdie
xn xn vidio
china bf hot
xxx video bajas
malluporn tube tv
xxx video putty
xxxii bf dohlod
xnxx dani daniyal
xxx video danwlodg
rgs xxx com
cxxx sex video
xxx lakal bp
mommy gots brazzer

omega 3 livsmedel aresgrb.se

(aresgrb.se, 27. 7. 2020 9:13)


Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform. capti.aresgrb.se/decorations/omega-3-livsmedel.php omega 3 livsmedel


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

následující »