Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

glasögon för dåligt mörkerseende aperca.se

(aperca.se, 3. 10. 2020 21:33)


I'm really impressed with your writing abilities and also with the structure in your blog. Is this a paid topic or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice weblog like this one nowadays.. luno.aperca.se/map1.php glasögon för dåligt mörkerseende

apotek ГҐkersberga coop munhea.se

(munhea.se, 3. 10. 2020 18:51)


Hi to all, it's actually a nice for me to go to see this web page, it consists of important Information. prefi.munhea.se/map1.php apotek ГҐkersberga coop

olika vita blodkroppar aperca.se

(aperca.se, 3. 10. 2020 14:59)


Quality posts is the key to invite the people to go to see the website, that's what this web site is providing. break.aperca.se/map11.php olika vita blodkroppar

globen köpcentrum öppettider munhea.se

(munhea.se, 3. 10. 2020 11:14)


Hi there everyone, it's my first visit at this web page, and piece of writing is actually fruitful for me, keep up posting such articles. golaf.munhea.se/map11.php globen köpcentrum öppettider

Sledujte, ako vaše peniaze rastú, keď investujete s robotom. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenrySot, 3. 10. 2020 5:58)

Nie je potrebné zostať hore celú noc, ako zarobiť peniaze. Spustite robota.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

skin rolling face munhea.se

(munhea.se, 3. 10. 2020 3:40)


It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this publish and if I could I desire to counsel you some interesting things or tips. Maybe you could write subsequent articles regarding this article. I wish to read more issues about it! niwar.munhea.se/map11.php skin rolling face

download music mp3 flac vinyl rip

(Donaldnop, 3. 10. 2020 1:30)

Guys went out running, played tennis or learned the crazy game of golf.It said, Fuck it.FONSECA FT ALEXIS FIDO VINE A BUSCARTE REMIX.Little Delaware Youth Ensemble.Connecting 11 Relate musical ideas and works to varied contexts and daily life to deepen understanding. https://contnorvielesskabet.safftitinadibnoedrumemimpherweistav.co The point is made no debate, thank you at All Music.Latest LP Technically that s 2009 s What It Takes To Move Forward , but the flurry of splits and EPs since then means you could really tumble into their discography anywhere and get the gist.Рќ , , , Рћ.Copy and paste your mask layer.One of the highlights of the Rubber Soul album, In My Life was written mostly by John Lennon, and started out as a nostalgic set of memories of Liverpool.

download music mp3 flac vinyl rip

(RobertFip, 3. 10. 2020 1:30)

Stay amongst the ruins.This list answers the questions who are the best garage rock bands of all time.Like the vast majority of our Quarterly Releases, this product is sold out.Sure, rock might not be hip with critics right now, but acts from Twenty One Pilots to Mumford Sons have proven that alternative is still a healthy corner of the marketplace.Mother of Invention is a thoughtful examination of the dynamic between government and business and how it has shaped health care as we know it. https://alotunrarreco.esedpelpocarlkibackfichmiebutnoheas.co Compiled with input from the band The Very best of The Pogues features a comprehensive tour the band s greatest tracks spanning their entire recording career.Verse 3 Рљ 3 I will be so strong, looking for a new version of myself.Fri, Sat Holiday Eves.But Deep Purple was more complex and used the elements of classical music and created of heavy metal.Alternative rock was created as a break-away by bands that didn t sign with mainstream music labels but rock evolved from more than one existing genres.

partykungen göteborg öppettider munhea.se

(munhea.se, 2. 10. 2020 20:04)


I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Cheers mondd.munhea.se/map5.php partykungen gГ¶teborg Г¶ppettider

graviditetstest visar negativt munhea.se

(munhea.se, 2. 10. 2020 12:26)


Do you have any video of that? I'd love to find out more details. neti.munhea.se/map1.php graviditetstest visar negativt

The best site

(KatelynLah, 2. 10. 2020 12:19)

https://www.facebook.com/DjDexxClasicosDelRock/videos/2145216648883558/?comment_id=4146974508707752&__cft__<>]=AZVxj3VFxaIY22BDP3nPXs_Dq6PtxBwEM4pbaeydTyW3UoXd6TiZ4XgJnWO5Ui8oEDpvi3YQuS6X4mUltTGjdUCpAd5mgLrBwQZO2YxfVahoY7LNZ2ZQG3GPDjEwJeBgmnwpTSGnkPmos8zti0RQFgaFvrCTuOAaBN8XjsgskjdWpQ&__tn__=R

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X - Best Luxury Robotic Lawn Mower 2020

(Georgedaymn, 2. 10. 2020 6:02)

https://www.dealsinelectronics.com/ - The Husqvarna Automower 450X - Top of the range model in the X-line series from the world leaders in robotic mowing. Smart enough to negotiate the challenges of large and complex lawns – like multiple narrow passages, obstacles, tough terrain and slopes up to 45%. GPS-assisted navigation and a host of features including Automower® Connect make it the intelligent way to keep your lawn green, healthy and perfectly mowed. Is a robot mower designed for medium to large lawns of up to 5,000m² in size. It can handles slopes up to 45%, has built in GPS and mobile phone connectivity.

Get the best looking lawn on the street in no time when you use the https://www.dealsinelectronics.com/ - Husqvarna 450X Automower Lawnmower!

This intelligent device has a set it and forget it operation. The 450X Automower automatically navigates through your yard with ease. It avoids obstacles and cuts your grass to the ideal height. It can also handle narrow passages and tough terrain.

https://www.dealsinelectronics.com/ - Buy Now Husqvarna Automower 450X WINNER - "Best Luxury Robotic Lawn Mower 2020" available only on DealsInElectronics.com.

herbal products for skin munhea.se

(munhea.se, 2. 10. 2020 4:55)


It's very effortless to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this web page. arin.munhea.se/map8.php herbal products for skin

Today's best casinos where you win big At this casino, I won more than $ 4,500 per line

(Goaltactick, 1. 10. 2020 22:53)

Cashback Chip

https://azino777-7self.ru
Double Speed
https://azino777-7earth.ru

godis grossist sverige munhea.se

(munhea.se, 1. 10. 2020 20:18)


You're so interesting! I do not think I have read a single thing like that before. So nice to discover somebody with a few unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality! riedu.munhea.se/map7.php godis grossist sverige

its kitchen köksmaskin aperca.se

(aperca.se, 1. 10. 2020 12:59)


Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding something fully, except this piece of writing gives nice understanding yet. chrys.aperca.se/map2.php its kitchen köksmaskin

luftspalt isolering vägg munhea.se

(munhea.se, 1. 10. 2020 9:31)


Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But think about if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the very best in its field. Fantastic blog! toyba.munhea.se/map2.php luftspalt isolering vägg

vitaminbrist katt symptom aperca.se

(aperca.se, 1. 10. 2020 6:43)


Hello, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that's really fine, keep up writing. sacki.aperca.se/map1.php vitaminbrist katt symptom

mini donut form munhea.se

(munhea.se, 1. 10. 2020 1:56)


Saved as a favorite, I like your blog! gurgle.munhea.se/map9.php mini donut form

retinol for acne aperca.se

(aperca.se, 1. 10. 2020 0:38)


Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's blog link on your page at suitable place and other person will also do same for you. tread.aperca.se/map9.php retinol for acne


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

následující »