Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

var köpa tunn plywood goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 22. 9. 2020 13:42)


I'm not sure where you're getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission. lare.goodwomenprizz.be/map30.php var köpa tunn plywood

vГҐrdcentralen alvesta Г¶ppettider goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 22. 9. 2020 11:42)


Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's blog link on your page at suitable place and other person will also do similar in support of you. throm.goodwomenprizz.be/map24.php vГҐrdcentralen alvesta Г¶ppettider

michael kors läppglans infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 22. 9. 2020 10:32)


Terrific article! That is the type of info that are supposed to be shared around the web. Disgrace on Google for not positioning this put up upper! Come on over and visit my web site . Thank you =) brass.infoforwomen.nl/map7.php michael kors läppglans

cykel 6 ГҐring goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 22. 9. 2020 9:37)


Whats up are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated! olca.goodwomenprizz.be/map5.php cykel 6 ГҐring

guys and dolls boden goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 22. 9. 2020 7:31)


Very shortly this web page will be famous amid all blogging and site-building people, due to it's nice content postb.goodwomenprizz.be/map2.php guys and dolls boden

sår häst behandling goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 22. 9. 2020 5:28)


What's up, I desire to subscribe for this webpage to take most recent updates, so where can i do it please assist. golho.goodwomenprizz.be/map16.php sår häst behandling

efva attling dancing queen infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 22. 9. 2020 4:42)


Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and fantastic style and design. laco.infoforwomen.nl/map24.php efva attling dancing queen

firewalker foot cream goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 22. 9. 2020 3:23)


Wow, wonderful blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog glance easy. The whole look of your site is fantastic, as smartly as the content material!
therc.goodwomenprizz.be/map1.php firewalker foot cream

Finančná nezávislosť je to, čo tento robot zaručuje. Odkaz - https://cloud.mail.ru/public/5oEU/45yhhL5jv

(HenrySot, 22. 9. 2020 2:37)

Získajte informácie o najrýchlejšom spôsobe finančnej nezávislosti.
Odkaz - https://cloud.mail.ru/public/2s6b/NTp3FMorP

frisör stora södergatan lund goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 22. 9. 2020 1:25)


hi!,I love your writing so so much! percentage we keep in touch more about your post on AOL? I need a specialist in this space to resolve my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to look you. therc.goodwomenprizz.be/map29.php frisör stora södergatan lund

torkararm bak peugeot 206 goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 21. 9. 2020 23:28)


Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks taicl.goodwomenprizz.be/map9.php torkararm bak peugeot 206

dricka cola zero gravid infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 21. 9. 2020 23:00)


There's certainly a lot to find out about this topic. I like all the points you've made. misba.infoforwomen.nl/map6.php dricka cola zero gravid

which cream is good for dry skin goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 21. 9. 2020 21:28)


Hello everyone, it's my first go to see at this web page, and article is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these types of posts. comppo.goodwomenprizz.be/map19.php which cream is good for dry skin

Fortuitous

(RobertGen, 21. 9. 2020 20:08)

Bright ? . : + ! . ! . ( . < < ^ . , - @ : ! . - : = . = . # https://taglio.zendesk.com/hc/en-us/community/posts/360051254813-Рабочее-Зеркало-1xbet-Прямо-сейчас-22-сентября-2020 Liveliness @ > . ^ Allow : = < \ ( < ) > . - & > . ? . . < % . @ & . @

Dauwtrappen

(RobertGen, 21. 9. 2020 19:54)

Pride . . @ # . ( $ . . $ . < ( < . \ ( . > . < & . : : " - https://taglio.zendesk.com/hc/en-us/community/posts/360051254813-Рабочее-Зеркало-1xbet-Прямо-сейчас-22-сентября-2020 read this webpage . . ! + Power words . \ = " ? < . ! $ . < > " , > > . > & . \ < <

göra eget badskum goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 21. 9. 2020 19:27)


Hey there, You have done an incredible job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website. binse.goodwomenprizz.be/map2.php göra eget badskum

köpa graviola i sverige goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 21. 9. 2020 17:23)


Hey I am so glad I found your website, I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great job. dulco.goodwomenprizz.be/map19.php köpa graviola i sverige

bra kost för viktnedgång infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 21. 9. 2020 17:01)


Hi there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this site. infoforwomen.nl/map2.php bra kost för viktnedgång

laga nät till studsmatta goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 21. 9. 2020 15:04)


Hello everyone, it's my first visit at this web site, and piece of writing is really fruitful designed for me, keep up posting such articles. buspho.goodwomenprizz.be/map25.php laga nät till studsmatta

gant plГҐnbok herr goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 21. 9. 2020 13:00)


Hello it's me, I am also visiting this web site daily, this site is really fastidious and the users are really sharing pleasant thoughts. bendo.goodwomenprizz.be/map5.php gant plГҐnbok herr


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

následující »