Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

fГҐrskinn gotlandsfГҐr billigt infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 10:09)


What's up, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that's in fact fine, keep up writing. lyoho.infoforwomen.be/map18.php fГҐrskinn gotlandsfГҐr billigt

blodtryck gravid normalt infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 8:52)


After going over a few of the blog articles on your blog, I seriously like your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and tell me how you feel. thase.infoforwomen.be/map7.php blodtryck gravid normalt

acne scar removal treatment infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 7:36)


Woah! I'm really loving the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between usability and visual appeal. I must say that you've done a excellent job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Safari. Outstanding Blog! highx.infoforwomen.be/map7.php acne scar removal treatment

pms symptom när i cykeln infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 16. 9. 2020 7:03)


Very good site you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I'd really like to be a part of community where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos! dipo.infoforwomen.nl/map18.php pms symptom när i cykeln

ansiktskräm känslig hy infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 6:14)


Every weekend i used to pay a quick visit this web site, as i want enjoyment, for the reason that this this web page conations really nice funny data too. beaut.infoforwomen.be/map9.php ansiktskräm känslig hy

bering ring herr infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 4:58)


Thanks for every other fantastic post. The place else may anybody get that type of info in such a perfect method of writing? I've a presentation next week, and I'm at the search for such information. beaut.infoforwomen.be/map4.php bering ring herr

seths antenn mölndal infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 3:46)


hi!,I really like your writing very so much! share we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert on this space to unravel my problem. May be that's you! Having a look ahead to see you. match.infoforwomen.be/map21.php seths antenn mölndal

justine kirk skvaller infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 2:37)


Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Cheers! match.infoforwomen.be/map16.php justine kirk skvaller

Г¤ta raw food infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 16. 9. 2020 1:43)


Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between usability and visual appeal. I must say that you've done a superb job with this. Also, the blog loads very fast for me on Chrome. Outstanding Blog! manto.infoforwomen.nl/map17.php Г¤ta raw food

va gott proteintoast infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 1:32)


Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return. landm.infoforwomen.be/map31.php va gott proteintoast

internet problem idag infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 16. 9. 2020 0:18)


Thank you, I've just been searching for info about this subject for ages and yours is the best I've discovered so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure in regards to the source? prinr.infoforwomen.be/map5.php internet problem idag

sola solarium hur ofta infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 15. 9. 2020 23:02)


It's in point of fact a nice and useful piece of information. I'm happy that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. prurb.infoforwomen.be/map17.php sola solarium hur ofta

kure bazaar återförsäljare infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 15. 9. 2020 21:46)


Thanks for finally talking about > < Loved it! beaut.infoforwomen.be/map22.php kure bazaar återförsäljare

ean 13 code infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 15. 9. 2020 20:30)


Generally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice post. orof.infoforwomen.be/map26.php ean 13 code

frisör regeringsgatan stockholm infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 15. 9. 2020 20:14)


Ahaa, its pleasant discussion regarding this paragraph here at this weblog, I have read all that, so now me also commenting here. nalst.infoforwomen.nl/map8.php frisör regeringsgatan stockholm

hud och ven klinik stockholm infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 15. 9. 2020 19:14)


It's awesome to pay a visit this website and reading the views of all colleagues on the topic of this article, while I am also zealous of getting know-how. saho.infoforwomen.be/map32.php hud och ven klinik stockholm

de fyra sädesslagen infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 15. 9. 2020 17:50)


Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Many thanks! tefur.infoforwomen.be/map4.php de fyra sädesslagen

halloween linser billigt infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 15. 9. 2020 16:37)


Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail. saho.infoforwomen.be/map5.php halloween linser billigt

mineral foundation borste infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 15. 9. 2020 15:07)


Hi there, just wanted to say, I liked this post. It was funny. Keep on posting! acil.infoforwomen.be/map34.php mineral foundation borste

ml husbilar umeГҐ infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 15. 9. 2020 14:23)


It's an remarkable post designed for all the internet visitors; they will get advantage from it I am sure. plicr.infoforwomen.nl/map31.php ml husbilar umeГҐ


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

následující »