Choď na obsah Choď na menu
 


O pôvodných menách starých Slovenov

20. 9. 2011

Sloveni pred prijatím kresťanstva používali jednomennú sústavu, pričom meno bolo utvorené z apelatíva (všeobecného podstatného mena). Prijímanie mena bol slávnostný akt a meno malo zabezpečiť jeho nositeľovi vlastnosti, ktoré mu v mene želali – silu, zdravie, pokoj, dobro, priazeň bohov, slávu… Meno sa dávalo najčastejšie pri tzv. postrižinách – slávnosti prijímania medzi dospelých. Zložené meno svedčilo o šľachtickom pôvode.

Politicko-náboženské pomery zatlačili slovenské mená do úzadia, ale iba zdanlivo. Prijatím kresťanstva sa začala meniť aj menná sústava zaužívaná u Slovenov. Kresťanská viera priniesla krst. Spočiatku sa krstom naďalej prijímali slovenské (pohanské) mená, neskôr však cirkev začala požadovať, aby pokrstené deti prijali meno biblickej osoby, prípadne svätého. Výber kresťanského mena súvisel (najmä od 12. storočia) s tým, že pôvodný nositeľ mena (svätý) mal chrániť nositeľa tohto mena pred chorobami, nešťastiami a podobne.

Naši predkovia sa prijatím kresťanstva neradi vzdávali tradície slovenských mien. Tento „súboj“ medzi kresťanskými a pohanskými menami sa prejavoval napr. v tom, že jednomenná sústava sa čiastočne nahradila dvojmennou sústavou – jedno meno dostal človek pri krste (väčšinou išlo o cudzie, kresťanské meno), druhé meno plnilo funkciu prímena (t. j. bližšie charakterizovalo a identifikovalo jedinca) a mávalo apelatívny základ, ktorý dovtedy plnil funkciu jednoduchého predkresťanského osobného mena: Pauli dicti Koza (1431), Stephano dicto Kurchma (1313), Nicolaus dictus Pohar (1347). Neskôr sa z týchto prímen vyvinuli dnešné priezviská a definitívnu podobu nadobudla dvojmenná sústava, ktorú r. 1780 uzákonil Jozef II.

Návrat tradičných slovenských krstných mien prišiel až v devätnástom storočí s nástupom slovenského národného obrodenia, ktoré spustili Štúrovci – ako vieme, nazvali sa títo slovenskými menami na hrade Devín.

Súčasné slovenské mená

Preberme najskôr slovenské mená súčasné. Podľa kalendára sú tie mená nasledovné:

Agáta, Blahoslav, Blanka, Blažej, Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohumil, Bohumír, Bohuš, Bohuslav, Bohuslava, Boleslav, Bonifác, Božena, Božidara, Branislav, Branislava, Bystrik, Ctibor, Dagmara, Dalibor, Daša, Dobromila, Dobroslav, Dobroslava, Dorota, Drahomíra, Drahomíra, Drahoslav, Drahoslava, Dušan, Dušana, Elena, Jarmila, Jarolím, Jaromír, Jaroslav, Jaroslava, Kamil, Kamila, Kazimír, Kvetoslava, Ladislav, Lesana, Lesia, Levoslav, Libuša, Ľubica, Ľubomír, Ľubomíra, Ľuboš, Ľuboslav, Ľudmila, Ľudomil, Ľudovít, Milada, Milan, Milena, Milica, Miloš, Miloslava, Milota, Miroslav, Miroslav, Miroslava, Mojmír, Natália, Pankrác, Pravoslav, Prokop, Radoslav, Radovan, Rastislav, Ružena, Sabína, Servác, Severín, Sláva, Slavomír, Slavomíra, Stanislav, Stanislava, Svätopluk, Svetlana, Svetozár, Tichomír, Urban, Václav, Vavrinec, Viera, Vieroslava, Vít, Vitazoslav, Vladimír, Vladimíra, Vladislav, Vlasta, Vlastimil, Vojtech, Vratislav, Vratko, Zdenka, Zdenko, Želmíra, Zlatica, Zlatko, Zoja, Zora, …

Z mien panónskych a veľkomoravských návštevníkov severotalianskeho kláštora v IX. storočí

(Z Cividalského evanjeliára)
Aby sme mohli nazrieť na pôvodné slovenské mená, museli by sme mať nejaký písomný záznam z minulého obdobia, kde sa takéto pôvodné slovenské mená vyskytujú. Žiaľ, vplyvom plienenia Maďarov, Nemcov a Čechov, a priznajme si, aj nás samých – vieme dobre, ako Matúš Čák Trenčiansky úplne zbytočne vypálil archív na Nitrianskom hrade -, tých najstarších domácich zdrojov veľa nie je, ba dalo by sa povedať, že žiadne. Našťastie sú tu zdroje cudzie.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Podrobným rozborom sa ukázalo, že predkom Slovákov z týchto mien patrí najpravdepodobnejšie 276 a 3 úlomkovité. Niektoré mohli patriť rovnako predkom Slovákov, ako Chorvátov a Slovincov; takých je 37 a 6 nejasných. Chorvátskych alebo slovinských zápisov mien je tu veľmi pravdepodobne 23, chorvátskych 14, slovinských 11, bulharských 6 a srbské 1. Pozrime sa na niektoré mená z tohto evanjelia (mená sme prispôsobili dnešnej výslovnosti a pravopisu a zoradili podľa abecedného poradia).

Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Bedoslav, Belka, Boželiša, Bratena (pre svoje ť je to slovenské meno), Byl(a), Capontemír (hora na východnom Slovensku na juh od Košíc sa volá Caponta), Čäk (Čech?), Čamír, Čežita, Čerelula, Čeresula, Čestimír, Črna, Črnamyš, Dalimír, Dej, Deva, Devodeľka, Devodesa, Devosta, Doblislav, Dobrava, Dobromysl, Dobrožizň, Drahoroh, Drahovid, Drahomír, Držimír, Hodeslava, Hostidrah, Hlavoš, Homír, Honimír, Choteš (porovnaj obec Kotešová), Ižajka, Järmesvet, Jäzdemír, Kan, Kanej, Koceľ, Kolotech, Komeráč, Koten, Kul, Lala, Lichomír, Ľuban, Ľudina, Ľutist, Mierislav, Milej, Miloš, Mirohoj, Mirona, Mnemír, Mnidrah, Mojenta, Mojenta, Mojislávka, Mstislav, Mysloňa, Myslosetej, Neadvid, Nehot, Nenadej, Nitrabor, Nosižír, Nosomír, Pačemira, Panenta, Pilenda, Podarom, Pordra, pre Braslav(preje stredoslovenské), Predeslav, Premil, pre Nenon, pre Slavonton(?), Pribina, Pribygor, Pribyslav, Primysl, Radoslav, Radosta, Radun, Rastislav, Rathoj, Ratipír, Razmeň, Rendk(?), Sbud, Sdihoj, Sdislav, Sebedrah, Sebela, Sebemysl(a), Sebetech, Sebina, Semiemysl, Semidrah, Semina, Semižir, Semja, Skrben, Slovenka, Soba, Sobieš, Sobehoj (západoslovanské sobie s o, juhoslovanské sebie, teraz sebi; stará slovenčina mala aj tvar sobie, napr. turčianske Sebeslavce majú v stredoveku aj doklady s o: Sobieslavce), Sebeslava, Sobina, Sobota, Sobov, Sonderad(?), Stamír, Strach, Stram, Stranomír, Svätopluk, Svätožizňa, Svojidrah, Synota, Tešoňa, Trebeľ, Trebeňa, Trebenta, Trpimír, Vencemír, Vitomysl, Vojimysl, Volodrah, Volomír, Žal, Ždan (porovnaj obec Ždaňa), Želeslav(a), Ženenta, Židemír, Žilic(bol v Pribinovej družine; koncové – c z praslovanského *tj ukazuje na západoslovanský pôvod; meno je v Conversio Bagoariorum at Carantanorum z r.871 v zápise na 24. jan. 850; toto meno podnes žije ako meno kraja od Blatenského jazera na juhovýchod; dnes maďarský Zselic /vyslov Želic/; v stredovekých listinách XIII. stor. atď. sú zápisy s -i v prvej i druhej slabike), Žitomysl, Zla, Žľtin, …

Pribinovi veľmoži
(De conversione Bagoariorum et Carantanorum r. 871)

Dňa 24. januára 850 arcibiskup Liuprammus vysviaca Pribinovi kostol Panny Márie na jeho hrade pri Blatenskom jazere. Pri tomto akte boli prítomní Koceľ, Pribinovi veľmoži a sprievod arcibiskupa Liupramma. Conversio spomína aj tieto mená (zoradené podľa abecedného poradia):

Chotemír, Hojimír, Koceľ, Krmčin, Ľutomír, Skrben (skrb znamená starosť po slovinsky; porovnaj skrblík po česky; miestny názov Skrbeň na Morave), Sonderad (sond znamená súd, a rád), Unšat, Vitomír, Vlčina, Žilic, Žiška? (pôvodne Zeska, podľa Jána Stanislava ide o Čäčku), …

Z listiny Belu II. špánovi Šárovi
(Okolo r. 1131)

Bela II. potvrdzuje listinu sv. Ladislava, podľa ktorej 23 obcí má dodávať soľ bakoňbélskemu benediktínskemu opátstvu v Zadunajsku. Nachádzajú sa tam aj tieto mená:

Mutimír, Budka, Budiša, Uroš, Nanaša, Čakan, Valen, Deska, Leva, Biela, Sočan, Kuna, Kunej, Kveta, Bohuta, Ľuta, Taluta, Radovan, …

Z mien zamestnancov na majetkoch prepošstva v Dimiši pri Ostrihome

(R. 1138; prepis r. 1329.)
Niektoré mená vyzerajú už skôr ako dnešné priezviská.

Bodor, Horčík, Šípoš, Kok, Ižip, Japuch, Viduta, Mikula, Madača, Nemil, Budiša, Remeň, Beňa, Jemin, Žilic, Sena, Puka, Meroša, Doma, Vrbas, Potkan, Tuloch, Vlas, Žela, Kutaš, Bata, Japuch, Machar, Druhša, Čáslav, Inka, Hrab, Vojteš, Vadiš, Kračin, Pucik, Uroš, Tolucha, Beňäta, Kot, Vlkan, Šeba, Nosa, Semet, Brana, Machal, Lega, Järeslav, Kepiš, Gud, Koka, Janiš, Kazimír, Horša, Petušä, Uta, Uža, Chvala, Beňäta, Nanaj, Šeb, Beňa, Japuša, Sečeň (porovnaj obec Szécsény /Séčéň/ na maďarsko-slovenkých hraniciach), Sokol, Kňäz, Žizňäta, Sobolec, Vlkan, Kos, Čenka, Zadar, Bula, Bojan, Čecha Chrvat, Chvaľata, Mahlov, Moravec, Jakov, Tuka, Vojtech, Tapaj, Bodin, Mrav, Baša, Jakov, Japuch, Kračin, Guba, Chodylka, Vetuš, Chladáň, Puc, Zadar, Babiša, Dobor, Žlta, Beduš, Demuš, Kadan, Toma, Židemír, Vyšeslav, Vlaščina, Vasil, Lesín, Senín, Poľan, Doman, Kračin, Vlkov, Besed, a mnoho ďalších…

Autor: Blažena Ovsená

zdroj:  http://sclabonia.sk/2010/04/slovenske-meno-dieta/

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

www familjeapoteket se infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 25. 9. 2020 0:05)


Terrific work! That is the kind of information that are meant to be shared across the net. Shame on Google for now not positioning this submit higher! Come on over and seek advice from my site . Thank you =) river.infoforwomen.nl/map13.php www familjeapoteket se

klänning gravid fest goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 22:23)


I really like it when individuals get together and share opinions. Great website, keep it up! sunde.goodwomenprizz.be/map1.php klänning gravid fest

My Blog

(GordonWeK, 24. 9. 2020 22:14)

Can I simply just say what a comfort to uncover somebody that genuinely understands what they are talking about over the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of the story. I can't believe you aren't more popular since you surely have the gift.
https://abagreatbook.com

avokado recept mellanmГҐl goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 20:19)


Great website you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I'd really like to be a part of community where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks! menne.goodwomenprizz.be/map10.php avokado recept mellanmГҐl

marc jacobs väska pris goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 18:03)


My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated! binse.goodwomenprizz.be/map32.php marc jacobs väska pris

laga spricka i marmor infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 24. 9. 2020 17:32)


Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I don't understand why I can't join it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!! infoforwomen.nl/map11.php laga spricka i marmor

May 23, В В· These days, dating apps are common, so you might be able to find a boyfriend on one.

(MaryJBomma, 24. 9. 2020 16:13)

'gay fat cock' Search, page 1, free sex videos. Dont listen to any advice he gives you. The most common lesbian art material is metal. The 8 best gay hookup apps you didn’t know existed. By using our services, you agree to . https://cuby.info I was camping with one of my friends on a vacation to Colorado. The LGBT community is openly growing faster than ever, but it can still be difficult to find gay and bisexual men. People gathered for a “Gay Power” demonstration in Washington Square Park, followed by a candlelight vigil in Sheridan. Compatible Partners is not your average gay dating site.

maria ГҐkerberg mandelolja goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 15:49)


Magnificent items from you, man. I've be mindful your stuff previous to and you are just extremely excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the best way in which you assert it. You make it enjoyable and you continue to care for to stay it wise. I can't wait to learn much more from you. This is really a tremendous website. mindd.goodwomenprizz.be/map18.php maria ГҐkerberg mandelolja

rödflammig hud cancer goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 13:41)


Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I don't understand why I can't join it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!! dulco.goodwomenprizz.be/map31.php rödflammig hud cancer

lГҐsa upp telefon goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 11:28)


Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job! terp.goodwomenprizz.be/map3.php lГҐsa upp telefon

landskrona badhus Г¶ppettider infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 24. 9. 2020 10:54)


Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate? ualme.infoforwomen.nl/map18.php landskrona badhus Г¶ppettider

medel för håravfall goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 9:14)


Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions? turce.goodwomenprizz.be/map6.php medel för håravfall

mateus tallrikar cervera goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 7:07)


I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really nice piece of writing on building up new blog. menne.goodwomenprizz.be/map32.php mateus tallrikar cervera

rocky road brownies recept goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 4:55)


Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Cheers pomil.goodwomenprizz.be/map14.php rocky road brownies recept

må bättre ludvika infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 24. 9. 2020 4:34)


I'm not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists. porba.infoforwomen.nl/map3.php må bättre ludvika

brist pГҐ kortisol symptom goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 2:45)


Hi, this weekend is fastidious in favor of me, for the reason that this moment i am reading this wonderful informative article here at my residence. buspho.goodwomenprizz.be/map12.php brist pГҐ kortisol symptom

24 hour meals värmepåse goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 24. 9. 2020 0:43)


Every weekend i used to go to see this site, for the reason that i wish for enjoyment, as this this web site conations truly pleasant funny data too. golho.goodwomenprizz.be/map19.php 24 hour meals värmepåse

svetsa fiber utbildning goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 23. 9. 2020 22:37)


Appreciating the time and effort you put into your website and detailed information you present. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material. Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account. rupdae.goodwomenprizz.be/map17.php svetsa fiber utbildning

recept pГҐ daimtГҐrta infoforwomen.nl

(infoforwomen.nl, 23. 9. 2020 22:34)


I used to be able to find good information from your blog articles. arun.infoforwomen.nl/map2.php recept pГҐ daimtГҐrta

isadora eyebrow pencil goodwomenprizz.be

(goodwomenprizz.be, 23. 9. 2020 20:34)


My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated! toylie.goodwomenprizz.be/map4.php isadora eyebrow pencil


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

následující »